Vandaag heeft voorzitter Jacques Wallage van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) instemming gevraagd op het Onderhandelaars Noordzee Akkoord. NWEA ondersteunt het akkoord met een expliciete ja-mits als disclaimer. NWEA-voorzitter Hans Timmers heeft het afgelopen jaar namens de windsector deelgenomen aan de onderhandelingen. Andere deelnemers waren stakeholders zoals de gasbedrijven, natuurorganisaties, visserijorganisatie en het Rijk.

Hans Timmers: ‘Wij hebben vanaf het begin constructief-kritisch meegedacht bij het Noordzeeakkoord. En de onderhandelingen zijn zwaar geweest. We blijven vooralsnog aan tafel maar wel met een hele expliciete Ja-Mits. Ontwikkeling van windparken op zee gebeurt zonder subsidie en in een internationaal zeer concurrentiegevoelige markt. Bovendien zijn er door het achterblijven van de elektrificatie van de industrie, flinke onzekerheden over de toekomst. De businesscase staat op de lange termijn dermate onder druk dat de windsector echt meer zekerheden nodig heeft aan de inkomstenkant. Zekerheden die in het Noordzeeakkoord op dit moment nog niet echt concreet gemaakt worden, sterker nog, er staan te veel onzekerheden over kostenverhogingen in.”

Wind als grootste leverancier van duurzame energie

De windsector vindt het belangrijk om tot een akkoord met alle stakeholders en ministeries te komen over de transitie naar een duurzame Noordzee en het halen van de klimaatdoelen. Daarom is het goed dat er bovenop de Routekaart 2030 (totaal 11,5 GW in 2030), ook een begin is gemaakt met het aanwijzen van nieuwe windgebieden voor tenminste 30 GW. Wind is straks de grootste leverancier van duurzame elektriciteit in 2030. Dit vraagt een enorme inspanning, van de sector maar ook van alle andere betrokkenen op zee. Wij kunnen zonder subsidie een grote bijdrage leveren aan een groene energievoorziening mits de enorme vraagpotentie naar elektriciteit op tijd wordt gerealiseerd. Dat staat in het Klimaatakkoord en is voor NWEA een belangrijk uitgangspunt.

Aandachtspunten in het akkoord

NWEA heeft aangegeven dat de windsector in het Noordzeeakkoord zowel vanuit financieel als principieel perspectief geen financiële bijdrage levert aan het transitiefonds. De gelden hiervoor moeten uit andere bronnen komen. Daarnaast is er kritisch gekeken naar alle potentieel kostenverhogende aspecten in het akkoord, en daarbij ook naar de noodzaak en haalbaarheid. NWEA wil dat het beleid voor de bestaande en reeds getenderde parken blijft staan. Ook moeten er voldoende windgebieden beschikbaar blijven om te kunnen versnellen en de doelen van het klimaatakkoord te halen. Wind is daarvoor de belangrijkste natuurlijke bron van energie en Nederland is hét land in Europa dat hier -na Groot-Brittannië- de grootste stappen op kan zetten.