Afgelopen vrijdag heeft de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de kabinetsreactie op het TIKI (Taskforce Infrastructuur Klimaat & Industrie) rapport gegeven. In zijn reactie geeft hij aan dat de overheid de gesignaleerde problemen rondom netinfrastructuur erkent, en dat hij daarmee aan de slag gaat de komende tijd. NWEA is blij met deze erkenning en deze eerste stappen, maar ziet nog wel kansen om ervoor te zorgen dat de versnelling nu ook daadwerkelijk wordt ingezet.

Een van de constateringen in het TIKI rapport is dat grote infrastructurele projecten grote financieringsrisico’s en problemen op het gebied van coördinatie kennen. Met name de veelheid aan stakeholders en technieken, lange doorlooptijden en niet gelijklopende momenten van investering zorgen hiervoor. Deze samenloop betekent dat wij nu al moeten beginnen met de investeringen in de infrastructuur om ervoor te zorgen dat wij in 2050 een duurzame en hernieuwbare energievoorziening hebben. Hierbij moet er rekening worden gehouden met verschillende soorten risico’s per investering, zoals de lange doorlooptijden voor elektrische infrastructuur. Met deze informatie kunnen wij als windsector op tijd onze parken bouwen, en kan TenneT ervoor zorgen dat toekomstige parken ook tijdig worden aangesloten.

Daarbij constateert de kabinetsreactie terecht dat het directe gebruik van elektriciteit veel efficiënter is dan het omzetten naar een ander soort energiedrager voor transport. De inzet van waterstof zou zich moeten focussen op feedstocks om chemische materialen mee te maken, alsmede voor het opvangen van pieken en dalen in de elektriciteitsvraag. Vanuit het beschikbare potentieel aan hernieuwbare energie, alsmede vanuit de betaalbaarheid zal er prioriteit moeten zijn voor directe elektrificatie van de industrie.

Versterken van de regierol

Voor de genoemde regierol van het kabinet zien wij een aantal kansen voor het versterken van deze rol. Het kabinet stelt dat een sterke regie noodzakelijk is, maar stuurt tegelijkertijd nadrukkelijk niet op de methode van vermindering van de CO2 uitstoot: keuzes voor elektrificatie, CCS, waterstof of biomassa en de bijbehorende infrastructuur zijn om het even en moeten in ‘onderlinge afstemming’ gemaakt worden. Voor een echt sterke regierol zou het kabinet zelf de leiding nemen en zo garanderen dat een efficiënte infrastructuur mogelijk wordt met tijdig de noodzakelijke elektrificatie. Dit biedt zekerheid aan investeerders op de lange termijn – wat ook in de windsector nodig is voor een goede business case – en stelt een duurzame en hernieuwbare energievoorziening in 2050 zeker.

Vanuit de windsector kijken wij samen met de industrie alvast vooruit in de Wind meets Industry coalitie. Samen met de partijen die hierin actief zijn dragen wij bij aan de elektrificatie routekaart die nu gemaakt wordt, en kijken wij ook graag met de overheid naar het verbinden van vraag en aanbod en de aanpassingen in de infrastructuur die hiervoor nodig zijn. Zo dragen wij ons steentje bij aan deze versnelling.