NWEA heeft met veel belangstelling het rapport over planschade gelezen en haar factsheet Windenergie en Woningwaarde – gebaseerd op het eerdere onderzoek van Dröes en Koster- aangepast.
Helaas zijn in het recente verleden regelmatig verhalen over vermeende grote schades verschenen. Het is daarom goed dat het onderzoek is geactualiseerd. Hierdoor zijn er nu nog robuustere cijfers zijn over het effect van windenergie op waarde van woningen.

Uitkomsten rapport

Dit rapport laat zien dat er binnen een straal van twee km een waardedaling van gemiddeld 2% per woning kan optreden. In het rapport wordt ook naar het waardeverlies per turbine gekeken. De onderzoekers zeggen hierover “Zo blijkt dat slechts 1% van de turbines (25 turbines) bijdraagt aan meer dan de helft van het waardeverlies […] De mediaan (de middelste observatie van turbines die waardeverlies creeëren) van het woningwaardeverlies is (slechts) €97 duizend, wat bevestigt dat er veel verschillen zijn in het waardeverlies per turbine.”

De in het onderzoek genoemde percentages zijn landelijke gemiddelden. Voor het berekenen van eventuele planschade (zie ook deze factsheet) is altijd een locatiespecifiek planschaderapport nodig is. Voor alle ruimtelijke projecten in Nederland geldt, dat planschade moet worden uitgekeerd boven de wettelijke drempelwaarde. Momenteel is dat 2%, in de nieuwe omgevingswet wordt vooralsnog uitgegaan van 4%.

Los van eventuele planschade geldt dat voor windprojecten ook bovenwettelijke afspraken met de initiatiefnemers van het windprojectworden gemaakt over financiële participatie. Dat kan gaan over bijvoorbeeld omgevingsfondsen. Daarnaast is in het klimaatakkoord een “streven naar 50% lokaal eigendom” vastgelegd.