December 2023 heeft de Minister van Klimaat en Energie de vergunningverlening voor kavel Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver gepubliceerd. Het gaat om twee kavels, bij elkaar goed voor 4GW aan opgesteld vermogen. Daarmee is het de grootste tender ooit in Nederland. Extra criteria zijn opgenomen met betrekking tot ecologie, circulariteit en corporate social responsibility.

Meegewogen wordt:

  • De naleving van de beginselen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO);
  • De mate van inzicht in grondstoffenverbruik, milieu-impact en waardebehoud bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de verwijdering van het windpark;
  • De bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee en het Nederlandse energiesysteem.

Criteria circulariteit

Onderbouwd moet worden op welke manieren rekening in het ontwerp wordt gehouden met circulariteit, met betrekking tot de onderdelen:

  • Vermindering van het gebruik van grondstoffen;
  • Vervanging van grondstoffen en componenten;
  • Hoogwaardige verwerking van grondstoffen;
  • Het verlengen van de levensduur van de onderdelen van het windpark op basis van een erkende standaard.

Criteria ecologie

De focus ligt op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de negatieve effecten van windenergie op zee op ecologie. Verwacht wordt dat het volgende aantoonbaar gemaakt kan worden:

  • Maatregelen treffen om negatieve ecologische effecten op lokaal voorkomende vogels en zeezoogdieren te verminderen.
  • Versterken en herstellen van onderwaternatuur, mariene ecosystemen en diversiteit van nature voorkomende zee(zoog)dieren.
  • Bijdrage aan kennis, onderzoek en innovatie om negatieve ecologische effecten te verminderen en positieve te versterken

Onderzoek en natuurversterking

Het programma Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortbescherming (MONS) heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of, en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Een gezonde Noordzee is voor iedereen van belang. MONS valt onder het Noordzeeoverleg (NZO).

Foto: de mantelmeeuw wordt in de vergunningscriteria benoemd als een van de te beschermen vogelsoorten.