Vandaag heeft het Kabinet het Noordzeeakkoord omarmd en aan de Tweede Kamer aangeboden. NWEA-voorzitter Hans Timmers heeft het afgelopen jaar namens de windsector deelgenomen aan de onderhandelingen. Andere deelnemers waren stakeholders zoals de gasbedrijven, natuurorganisaties, visserijorganisatie en het Rijk. NWEA ondersteunt het akkoord.

De uitvoering en betaalbaarheid wordt op een constructieve manier naar actualiteit besproken met het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, omdat vanuit windperspectief de doelen en betaalbaarheid van het klimaatakkoord met een betaalbare energiemix moet worden gediend.

Hans Timmers: “Samenwerking is nodig, nu en later. Immers, ruimte is schaars voor natuur, visserij, scheepvaart en energie, dat kunnen we alleen samen oplossen. Vanuit een goed uitgestippelde routekaart moeten we deze kans met beide handen aangrijpen. Een gezonde gebalanceerde Noordzee geeft ons allen voordelen; visserij, natuur en energie gaat hoogwaardig samen met liefst meervoudig ruimtegebruik. Daarvoor is het akkoord een goede eerste stap.”

NWEA benadrukt het belang van de Noordzee om de doelen van het klimaatakkoord te halen in 2050. Veel windenergie is daarvoor de belangrijkste duurzame bron, in een goed geïntegreerd energiesysteem met bijbehorende infrastructuur.

NWEA ziet uit naar de uitvoering van het Noordzeeakkoord en de noodzaak om de Noordzee een flinke kwalitatieve boost te geven. Zodat kwalitatieve voordelen voor de samenleving met een gezonde natuur en duurzame visserij maar ook het Klimaatakkoord een stap dichterbij komt. NWEA ziet dat in de breedte van de energietransitie nog grote stappen moeten worden gemaakt: Sneller elektrificeren om zo richting industrie aanbod en vraag zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en de maatschappelijke kosten van de transitie zo laag mogelijk te houden.

De windsector vindt het belangrijk om tot een akkoord met alle stakeholders en ministeries te zijn gekomen over de transitie naar een duurzame Noordzee en het halen van de klimaatdoelen. Daarom is het goed dat er bovenop de Routekaart 2030 (totaal 11,5 GW in 2030), ook een begin is gemaakt met het aanwijzen van nieuwe windgebieden, uiteindelijk naar een totaal van 60-70 GW in 2050. Wind is straks de grootste leverancier van duurzame elektriciteit in 2030. Dit vraagt een enorme inspanning, van de sector maar ook van alle andere betrokkenen op zee. Wij kunnen zonder overheidsstimulering een grote bijdrage leveren aan een groene energievoorziening mits de enorme vraagpotentie naar- en afname van elektriciteit op tijd wordt gerealiseerd. Dat staat in het Klimaatakkoord en is voor NWEA een belangrijk uitgangspunt.

NWEA bedankt de deelnemers voor de constructieve inbreng en samenwerking, het Rijk met het OFL, in het bijzonder Jacques Wallage en zijn staf voor de constructieve uitdagende gesprekken de afgelopen periode.