Er ligt een enorme opgave om de industrie in Nederland volledig op duurzame energie te laten draaien. De vandaag gepresenteerde Routekaart Elektrificatie van de Industrie geeft aan dat minimaal 80 TWh per jaar aan elektrificatie in 2050 no-regret is en dat eenzelfde hoeveelheid voor 2030 technisch realiseerbaar isDe windsector is op termijn de belangrijkste leverancier van groene elektronen voor de industrie. Om die tijdig te kunnen leveren is er een uitrolpad voor de elektrificatie van de industrie nodig die gelijk loopt met het uitrolpad van hernieuwbare elektriciteitsproductie. Daarom roept de windsector de nieuwe regering op om zo snel mogelijk de regierol te pakken zodat zowel de industrie, de hernieuwbare elektriciteitssector als de netbeheerders weten wat wanneer nodig is.

De industrie staat voor een enorme opgave om minder CO2 uit te stoten. Het emissiedoel van de industrie voor 2030 ligt op maximaal 37,7 Mton CO2-eq per jaar. Volgens de projectie van het PBL komen de emissies nog hoger uit voor de industrie in 2030; namelijk op 53,1 Mton (KEV 2020). Dit betekent dat er nog voor 17,4 Mton aan extra maatregelen genomen moet worden om het emissiedoel te bereiken. Directe elektrificatie van de Nederlandse industrie met groene elektronen is dé weg om dit doel efficiënt en tegen lage maatschappelijke kosten te bereiken.

Ambitieus beleidsdoel stellen

De Routekaart Elektrificatie in de Industrie brengt het potentieel voor elektrificatie in de industrie in kaart, wat tegen 2050 oploopt tot zo’n 130 TWh per jaar. NWEA is zeer tevreden dat dit grote potentieel breed onderschreven wordt. 80 TWh per jaar hiervan wordt door de Routekaart Elektrificatie aangemerkt als ‘no-regret’. Ook staat hierin dat een hoeveelheid van 80 TWh per jaar in 2030 technisch realiseerbaar is, mits iedereen direct aan de slag gaat.

De Routekaart ziet daarentegen minimaal 30 TWh/j als eerste beleidsdoel voor 2030. NWEA is van mening dat een hogere ambitie nodig is. Volgens de Routekaart is 30 TWh/j goed voor 9 Mton reductie. Dit is aan de optimistische kant, maar hoe dan ook is er daarmee minstens een verdubbeling aan maatregelen nodig om de benodigde 17,4 Mton reductie te halen. NWEA roept daarom de nieuwe regering op dit beleidsdoel meer in lijn te brengen met wat nodig is voor de reductieopgave.

Overheid moet strakke regie voeren

In de begroting van volgend jaar is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al 150 miljoen euro opgenomen voor onderzoek naar 10 GW extra wind op zee in 2030. Deze leveren we graag. Ook zien we nog veel kansen voor extra hernieuwbare elektriciteitsprojecten op land, mits slim ingepast. Daarvoor is stevige regie vanuit de overheid nodig op een drietal punten:

  1. Sturing op de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit en gelijktijdige uitrol van hernieuwbaar aanbod met een duidelijk groeipad;
  2. Goede ondersteuning van de businesscase voor wind op zee en een ophoging van de doelstelling voor hernieuwbaar op land en;
  3. Een versnelling van de aanleg van de benodigde elektriciteitsinfrastructuur door het verkorten van vergunningsprocedures en meer proactief investeren.

NWEA steunt hierin de oproep aan het kabinet van de Routekaart Elektrificatie en de werkgroep Power-to-Industrie om aan de slag te gaan met het benodigde beleidsinstrumentarium voor de grootschalige elektrificatie.