Vandaag publiceerde Urgenda haar publicatie tussen Kolen & Parijs. In dit rapport wordt een toekomst geschetst waarin Nederland 100% CO2-reductie realiseert in 2030. Hiermee voegt de publicatie zich in een inmiddels lange rij van rapporten over een klimaatneutrale toekomst. Veel van de ideeën van Urgenda worden onderschreven door de windsector. Zo zijn wij voorstander van veel zon op daken, zoveel mogelijk besparing en wordt elk windproject in overleg met de omgeving ontwikkeld inclusief financiële participatie en lokaal eigendom. Helaas rekent het rapport met onvolledige getallen en is soms onduidelijk waar sommige conclusies op zijn gebaseerd.

NWEA sluit zich uiteraard aan bij het idee dat windenergie een belangrijke rol speelt in de toekomstige duurzame energievoorziening. Een eerste lezing van het rapport leert dat uit wordt gegaan van 30 Gigawatt (GW) wind op zee in 2030. Wij zouden dit uiteraard graag realiseren maar naar onze inschatting is ca. 20 GW in 2030 realiseren al een enorme uitdaging. Snellere uitrol kan niet vanwege allerlei randvoorwaardelijke zaken zoals netaansluiting, tijdig aanwijzen van gebieden etc. en ook vanwege meer fundamentele discussies zoals het samengaan met natuur en de visserij.

Bovendien is in de ons bekende scenario’s voor een 100% duurzame energievoorziening fors meer dan 30GW nodig, juist ook omdat de industrie heel veel van onze energie verbruikt en steeds meer gaat verbruiken. Dit industriële verbruik lijkt in het Urgenda rapport juist fors af te nemen. De achtergrond daarvan is ons niet duidelijk. Het wordt al een enorme uitdaging om in 2050 Nederland omgeschakeld te hebben naar duurzame energie. In de huidige situatie is 2030 helaas volstrekt onrealistisch.

Urgenda stelt dat met deze hoeveelheden wind op zee er niet meer wind (en zon) op land nodig is dan de huidige doelstelling van 35 TWh. Helaas is ons onduidelijk waar deze stelling op gebaseerd is. Als we, zoals Urgenda ook stelt, de industrie, de gebouwde omgeving en het vervoer grootschalig overschakelen op duurzame elektriciteit dan is er juist méér duurzame stroom nodig. Veel meer.
Met alleen zon op dak, zoals Urgenda voorstelt is dat in al onze berekeningen volstrekt onhaalbaar.

Bovendien is ook overschakelen op groene waterstof deels noodzakelijk. Alleen is daarvoor door efficiencyverlies, nóg meer duurzame stroom voor nodig. Ook hiervoor geldt dat dat het technisch onhaalbaar is om groene waterstof voor 2030 grootschalig in te zetten. De investeringen om de fabrieken te bouwen en apparaten aan te passen zijn daar simpelweg veel te groot voor.

Kortom, NWEA is erg benieuwd hoe de voorstellen nu precies onderbouwd worden. Ondanks het gemeenschappelijk streven om zo snel mogelijk over te stappen op duurzame energie, moeten we wel realistisch blijven. Het rapport van Urgenda rekent deels met verouderde en incomplete cijfers en schetst daarmee een te makkelijk haalbare duurzame toekomst. We moeten investeren op alle fronten tegelijkertijd. De windsector betreurt daarom dat dit rapport de toch al ingewikkelde discussies nu alleen nog maar verder complex maakt. Daarover gaan we graag in gesprek met Urgenda