NWEA vindt het positief dat de Raad van State heeft besloten om snel uitspraak te doen omtrent het Nevele-arrest. Dit punt is in meerdere procedures voor nieuwe windprojecten ingebracht. Het is goed voor alle partijen dat er nu duidelijkheid is.

NWEA heeft de uitspraak van de RvS gelezen en constateert dat het Activiteitenbesluit en -regeling aan een MER-procedure dienen te worden onderworpen. Daarvoor staat het ministerie van EZK aan de lat. Dat proces kost tijd en daarmee is er een risico dat de energietransitie wordt vertraagd. Het is nu aan het Rijk om dit voortvarend op te pakken. De windsector roept hierbij op tot snelheid zodat procedures voor nieuwe projecten geen lange en onnodige vertraging opleveren. Wij gaan graag met de overheid in gesprek hoe vertraging en financiële risico’s voor lopende trajecten zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

De windsector blijft zich inzetten om projecten zo goed mogelijk en samen met de omgeving te realiseren. Ook nu al zorgt elk windproject voor een lokale MERprocedure en participatie van omwonenden. Regelmatig worden hierdoor aanpassingen gedaan aan projecten zodat de turbines nog beter inpassen en rekening houden met geluid, slagschaduw, natuur etc. De uitspraak van de RvS richt zich niet op individuele projecten, maar in algemene zin op het beleid zoals de Nederlandse regering dat heeft gemaakt.

Voor meer achtergrond over dit arrest, lees dit artikel op onze site of kijk hier voor een uitgebreide analyse op omgevingsweb.