De Europese Commissie is van plan om een plafond in te stellen voor de prijs van duurzame energie. Jan Vos, voorzitter NWEA: “Deze oplossing gooit in de ogen van de windsector de rem op de broodnodige duurzame ontwikkeling. De problemen die door de fossiele sector zijn veroorzaakt moeten niet door de hernieuwbare sector worden opgelost. De windsector wil zoveel en zo snel mogelijk investeren in een duurzaam energiesysteem. Juist nu meer dan ooit.” Rendementen worden daarom maximaal geïnvesteerd in nieuwe projecten. Een prijsplafond zal de markt instabiel maken en daarmee mogelijkerwijs zelfs een rem op de ontwikkelingen zetten. NWEA ziet als eerste voordehandliggende oplossing het loskoppelen van de prijzen tussen hernieuwbare en fossiele energie. 

De windsector is zich zeer bewust van de noodzaak voor de overheid om energiearmoede bij gezinnen en bedrijven als gevolg van de zeer sterk gestegen marktprijzen voor energie te bestrijden. De leden van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) hebben een intrinsieke motivatie om mee te denken over oplossingen en werken dagelijks aan het duurzaam ombouwen van het energiesysteem. 

Vooropgesteld, dit probleem is veroorzaakt door onze afhankelijkheid van gas. Als alle energie met wind en zon opgewekt zou worden, dan zou niemand last hebben van deze hoge elektriciteitsprijzen. Die wetenschap helpt ons op de korte termijn natuurlijk niet, maar het is wel belangrijk om te zorgen dat we zo snel mogelijk overstappen op een volledig duurzaam energiesysteem. Daarvoor is het nodig dat er een stabiel investeringsklimaat is en blijft voor windenergie en andere duurzame bronnen

Idealiter worden er gerichte maatregelen genomen voor mensen en bedrijven die dat hard nodig hebben en terwijl we tegelijk zorgen dat de broodnodige investeringen in hernieuwbare energie worden opgevoerd.  

Rigoureuze maatregelen zoals het voorgestelde plafond voor duurzame energie maakt de investeringsmarkt instabiel. Juist als rendementen weer gebruikt worden om te investeren in de verdere uitbouw van duurzame energie. 

Veel windprojecten hebben langjarige prijsafspraken gemaakt met afnemers, de prijzen daarvan liggen veel lager dan de huidige marktprijs. Daarnaast worden hun risico’s afgedekt (hedgen) tegen schommelingen op prijsschommelingen waardoor het voordeel van de hogere prijzen niet bij hen, maar bij een derde partij komt te liggen. Bij het nemen van eventuele maatregelen moet hiermee rekening gehouden worden. Als dat niet gebeurt, dan worden de initiatiefnemers van windprojecten gestraft voor goed gedrag. Daar komt bij dat elk project anders in elkaar zit. Vaak zijn er langjarige afspraken gemaakt tussen producenten van windenergie en afnemers waarbij de prijs fors lager ligt dan de spotprijzen op de huidige energiemarkt.  

Daarom is het belangrijk om te zorgen dat elk terugvorderingsmechanisme alleen van toepassing is op werkelijk gerealiseerde overwinsten. 

Voor de toekomst is het van belang dat structurele hervormingen zorgen dat investeringen in duurzame energie worden versterkt en tegelijkertijd de energiezekerheid en betaalbaarheid worden gewaarborgd. Als dat niet gebeurt, dan blijven we afhankelijk van Russisch gas. De EU heeft in 2021 11 GW aan windenergie geïnstalleerd. Het heeft 39 GW per jaar nodig om RepowerEU te realiseren.