Grondexploitatieplan

Beschrijving
Een gemeente kan wettelijk de verplichting hebben om voor een windpark een grondexploitatieplan vast te stellen. Een grondexploitatieplan kan worden gezien als een participatie-instrument als daarin bovenwijkse voorzieningen of kosten voor andere ontwikkelingen (dan het windpark) worden opgenomen, die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van een windpark (zie ook: anterieure overeenkomst / grondexploitatieovereenkomst).
De gemeente of provincie stelt een grondexploitatieplan samen met een bestemmings- of inpassingsplan vast.
In een grondexploitatieplan kunnen fondsbijdragen worden opgenomen (art. 6.13 lid 7 Wro)

Aandachtspunten

Zie ‘anterieure overeenkomst / grondexploitatieovereenkomst’. Ook hier geldt dat voor het opnemen van een fondsbijdrage (voor de kosten voor andere locaties dan het windpark) in een grondexploitatieplan er een direct verband moet zijn tussen het windpark en de andere ruimtelijke ontwikkeling die uit het fonds wordt bekostigd. Of aan deze eis kan worden voldaan, is zeer afhankelijk van de specifieke situatie. Hiernaast is een structuurvisie vereist.

Wetgeving
Art. 6.12 e.v. Wet ruimtelijke ordening en art. 6.2.1 onder b Besluit ruimtelijke ordening. M.b.t. de fondsbijdrage: zie art. 6.13 lid 6 en 7 Wet ruimtelijke ordening.

Voorbeeld
Grondexploitatieplan Kloosterlanden; gemeente Deventer

Vorige
Volgende