Door de komst van nieuwe energie verandert ons landschap. Er is regelmatig aandacht voor de vragen en zorgen die mensen hierover hebben. Maar wat is de ervaring naarmate de tijd verstrijkt? De eerste onderzoeken laten zien dat met de tijd vragen en zorgen verminderen of wegvallen. Het kan zelfs zo zijn dat omwonenden teleurgesteld zijn als de windmolens stilstaan, zo blijkt uit een recent onderzoek dat een student van Saxion voor haar afstudeeropdracht heeft gedaan rond twee windmolens in Deventer. NWEA is blij met dit onderzoek en juicht het toe als hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen meer soortgelijke onderzoeken doen waarbij met omwonenden van windmolens gesproken wordt.

Uit recent onderzoek van Motivaction blijkt dat het overgrote deel van de bewoners geen mening heeft over de komst van een windpark in zijn/ haar omgeving. De rest van de meningen zijn volgens dat onderzoek verdeeld, van fervente voorstanders tot felle tegenstanders. Als de tijd verstrijkt verandert dit beeld. Een studente van Saxion Hogeschool onderzocht dit bij een windpark in Deventer. Daaruit blijkt dat mensen die rondom de windturbines in Deventer wonen, werken of recreëren voor het overgrote deel aangeven weinig tot niets te merken van de windmolens of überhaupt stil te staan bij de aanwezigheid van de windmolens. Ze geven aan teleurgesteld te zijn als de windmolens stil staan, omdat ze dan geen duurzame energie opwekken. Alleen slagschaduw is voor sommige bedrijven vlakbij de molens een issue. Op sommige dagen in het voor- en najaar wordt de slagschaduw als onaangenaam ervaren.

Vijf jaar geleden waren de meningen wel iets anders. Er waren toen veel zorgen en daardoor was er bij een belangrijk deel van de omgeving een kritische houding tegenover de beoogde windmolens Dit is, op het effect slagschaduw na, compleet verdwenen. De omgeving ervaart volgens het onderzoek geen ongemakken en is aan de aanwezigheid van de turbines gewend. Dit komt mede door gewenning en enkele maatregelen die genomen zijn om de hinder van de slagschaduw te reduceren.  Veel mensen staan niet meer stil bij de effecten van de windturbines of überhaupt bij de aanwezigheid van de turbines zelf. Het is heel normaal dat ze er staan en het is al helemaal gewend. En als er overlast wordt ervaren nemen mensen ook zelf maatregelen om bijvoorbeeld de turbines uit het zicht te laten verdwijnen middels zonneschermen of beplanting zodat minder effecten beleefd worden.

Adviezen: veel communicatie

Het onderzoek adviseert gemeenten en initiatiefnemers om vanaf het begin zo gedetailleerd mogelijk te communiceren naar de omgeving. Leg daarbij een focus op de positieve werking en eventuele mogelijkheden voor samenwerking of financiële participatie. Vergeet de huurders niet (niet alleen woningeigenaren) en benoem expliciet alle mogelijke effecten. Gelukkig krijgt communicatie al jaren veel aandacht in de sector en is bij wind op land ver ontwikkeld. Dit is een aansporing voor de NWEA-leden om daaraan te blijven werken. Net zoals het bespreken van het beperken van hinder, binnen de wettelijke, financiële en technische mogelijkheden.

Oproep: meer van dit soort onderzoek

We zijn blij om te horen dat uit dit onderzoek blijkt dat de hinder van deze windmolens behoorlijk beperkt is. De windsector streeft naar de balans tussen veel duurzame energie opwekken waarbij wind op land een belangrijke en een van de goedkoopste bronnen is, en het beperken van de hinder voor de omgeving. Er zijn strenge regels voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw om die hinder te beperken en het is mooi om in de praktijk te onderzoeken hoe dat uitpakt. Natuurlijk is het, vanwege de beperkte omvang geen onderzoek op basis waarvan je landelijke conclusies kunt trekken,. Wel past het volgens ons in een patroon van soortgelijke onderzoeken en interviews die eerder zijn gedaan. Daarom zijn meer vergelijkbare onderzoeken interessant.