Onderzoek en innovatie, één van de succesfactoren achter de succesvolle uitrol van wind op zee in Nederland. Het draagt bij aan een aanzienlijke kostenverlaging, toename van de windopbrengst en vermindering van negatieve milieueffecten zoals geluid. In het nieuwste marktrapport wind op zee, wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

 Jan Vos, voorzitter NWEA: “Onderzoek en innovatie is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Het is belangrijk dat we de aanleg van windparken combineren met efficiëntie, slimmere technieken én winst voor ecologie.”

Sterke innovators en goede samenwerking

Nederland heeft een ontzettend sterk en breed onderzoeksprogramma: de academische wereld, het bedrijfsleven, ngo’s en overheidsorganisaties werken op een succesvolle manier samen. Dit heeft geleid tot vele startups en innovatie die vandaag de dag in het veld worden toegepast. Sterke innovators worden ondersteund door kennisinstituten als de TU Delft, TNO, MARIN en Deltares, maar ook door organisaties als GROW, Topsector Energie / TKI Offshore Energie. Zij brengen de verschillende actoren bij elkaar, initiëren innovaties en adviseren beleidsmakers.

Financiering

De Nederlandse overheid heeft subsidies beschikbaar gesteld voor innovatieprogramma’s. Naast de financiering van de Europese Unie en particuliere investeerders is er financiering beschikbaar voor offshore windinnovaties via de NWO.

De drie belangrijkste overheidsfinancieringen voor innovaties op het gebied van wind op zee zijn: (1) Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), (2) Hernieuwbare Energietransitie (HER+) en (3) Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+).

Projecten

De Nederlandse offshore windsector heeft al veel schaalbare innovaties voortgebracht als onderdeel van RD&D. Deze nieuwe projecten omvatten niet alleen technische, maar ook ecologische innovaties.

Sustainable Installation of XXL Monopiles (SIMOX). Hydraulisch heien is dé gebruikelijke methode die in de windsector wordt gebruikt om monopiles te installeren. Deze techniek heeft nadelen, omdat het aanzienlijk onderwatergeluid genereert en het moeilijk is om de palen er weer uit te trekken aan het einde van hun levensduur. SIMOX richt zich op innovatievere technologieën voor het installeren van XXL monopiles. Het is een samenwerking van meer dan 20 partners vanuit kennisinstellingen, het bedrijfsleven, ngo’s en de overheid en wordt gefinancierd door MOOI.

Flexible Offshore Wind Hydrogen Power Plant Module (FlexH2). FLEXH2 gaat over het ontwerpen van een offshore wind – onshore waterstofproductieconcept, met als doel meer flexibiliteit en efficiëntie in het voedingssysteem te bereiken. FlexH2 heeft subsidie gekregen als onderdeel van het MOOI-thema SIGOHE in 2021.

Wrapped Composite Joints for Next Generation Offshore Wind Support Structures – Phase 1 (WrapNode-I). WrapNode-I ontwikkelt composietverbindingen voor jacket-funderingen. Deze aanpak bespaart kosten en tijd. Tijdens de eerste fase van het traject zal er een grootschalige test worden uitgevoerd en een prestatievalidatie. In de tweede fase zal een geschaalde jacket-fundering worden ontworpen, geassembleerd en getest aan land. Het project wordt gefinancierd met een HER+-subsidie.

Gentle Driving of Piles (GDP). Dit project ontwikkelt en test een nieuwe methode voor het heien op basis van een trilling die het resultaat is van laagfrequente en hoogfrequentie en die twee verschillende bewegingsmodi van monopiles opwekken. Hierdoor wordt de monopile dunner en kan de paal gemakkelijker de grond in. Dit project wordt gefinancierd met HER+-subsidie.

Dynamic Wind Farm Flow Control. Dit project beoogt de wake-effecten voor windparken te verminderen. Het zal closed-loop active wake-steering verder ontwikkelen en implementeren, in combinatie met de nieuwe HELIX active wake mixing-technologie. Het belangrijkste doel? Deze technologieën laten rijpen, ze te demonstreren en een groter potentieel vermogen te winnen. Dit project maakt deel uit van het Hollandse Kust (noord) innovatieprogramma en ontvangt geen overheidssubsidies.

Solar@Sea II – Offshore solar power plants and wind turbines. Solar@Sea II installeert drijvende zonnepanelen op zee, tussen de offshore windturbines. Door de panelen binnen de windparken te plaatsen, wordt er efficiënter gebruik gemaakt van infrastructuur en ruimte.

AIRTuB (Automatische Inspectie & Reparatie van TurbineBladen)AIRTuB gaat om het reduceren van de LCOE (Levelised Costs of Electricity) van offshore windturbines door optimalisatie van de instandhouding van de turbinebladen. Hiermee wordt ook de afhankelijkheid van de inzet van mensen voor dit soort werk vermindert.