Op 25 juni jl. deed het Europese Hof van Justitie een uitspraak over een rechtszaak in België die ook voor vragen in Nederland zorgde. In België moeten vijf windturbines komen. De omwonenden hebben gewezen op het ontbreken van een milieueffectrapportage (MER) in de vergunningenprocedure. Het Hof stelt dat de Belgische wet- en regelgeving in strijd is met Europese regelgeving, omdat er geen MER is opgesteld voor de milieunormen in Vlaamse regelgeving. De regelgeving voor windturbines is echter per land anders.

Na analyse van de uitspraak concluderen wij vooralsnog dat deze uitspraak voor Nederlandse windprojecten geen gevolgen heeft. Het arrest heeft betrekking op de Vlaamse regelgeving. Er wordt niet ingegaan op de Nederlandse algemene regels voor windturbines. De algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijven daarom in onze optiek onverminderd van toepassing. Er is door Europees Hof van Justitie bovendien al eerder uitspraak gedaan op dit vlak n.a.v. een ander windproject in België. In Nederland heeft daarna de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 3 april 2019 geoordeeld dat deze uitspraak niet betekent dat voor de Nederlandse algemene regels (uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer) een plan-MER-plicht geldt. Deze nieuwe uitspraak van het Europese Hof is in lijn met haar eerdere uitspraak en werpt geen ander licht op de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak uit 2019. Ook de Rijksoverheid trekt deze conclusie.

Overigens voldoen de bestaande windparken in Nederland aan de wettelijke normen zoals die op het moment van bouwen en exploitatie gelden.

Windenergie op land is en blijft keihard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Natuurlijk moeten windmolens goed ingepast worden in het landschap en moeten we rekening houden met de natuur en omwonenden. Juist daarom maken we ook gedragscodes met overheden, natuurorganisaties, omwonendenvertegenwoordigers etc. waar we ons als sector aan houden.

Uiteraard is het uiteindelijk aan de Nederlandse rechter om hier te zijner tijd in een concrete Nederlandse casus een uitspraak over te doen. Wij wachten een dergelijke uitspraak met belangstelling en vertrouwen af. NWEA is ervan overtuigd dat het kabinet de rendabele ontwikkeling van duurzame energie blijft ondersteunen om Nederland op koers te houden naar een leven zonder fossiele energie.