In de beantwoording van een aantal Kamervragen benadrukt minister Jetten nogmaals dat windenergie op land onmisbaar is voor het behalen van de klimaatdoelen. “Voor de opwek van windenergie wordt sterk ingezet op zee, maar ook windenergie op land is onmisbaar voor de energietransitie en het behalen van onze klimaatdoelen.” Een zorgvuldig proces en betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie is volgens de minister hierbij essentieel.

Nederland heeft als doel om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. “Dit betekent dat de opwek van energie anders moet”, volgens de minister. Naast wind op zee is ook wind op land nodig. “De Noordzee alleen biedt niet genoeg ruimte aan de gehele toekomstige Nederlandse energievraag te voldoen.”

Verschillen per regio

Binnen de Regionale Energie Strategieën (RES) zijn zogenaamde zoekgebieden aangewezen voor windmolens en zonnepanelen. De minister legt uit dat voor de borging van zoekgebieden voor wind en zon vaak nog een nadere afweging gemaakt moet worden. “Die afweging gaat over de relatie met andere opgaven (zoals woningbouw) en belangen (zoals natuur). In dat proces worden de zoekgebieden nog nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Het verschilt dus per regio hoe dit precies wordt ingericht en welk tijdpad daarbij wordt gevolgd.”

Zorgvuldige afweging

De minister onderschrijft het belang dat tijdens de vergunningverlening voor windturbines alle effecten op een zorgvuldige manier worden afgewogen, dus ook de effecten op de leefomgeving en gezondheid. “In Nederland zijn de gezondheidseffecten van windturbines tot nu toe gereguleerd met normen voor geluid, externe veiligheid en slagschaduw. De staatssecretaris van IenW werkt momenteel aan nieuwe landelijke milieunormen op basis van een plan-MER.”

Draagvlak en onderzoek naar gezondheidseffecten

Een goede betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie is essentieel volgens de minister. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over procesparticipatie en financiële participatie bij projecten voor hernieuwbare energie op land. “Er wordt gestreefd naar 50 procent eigendom van de lokale omgeving van de productie van wind en zonne-energie op land in 2030 om de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen het lokaal zeggenschap te vergroten.”

Tot slot benadrukt de minister dat de gezondheidseffecten als gevolg van windturbines serieus worden genomen. Op basis van een verkenning door het RIVM worden daarom twee opdrachten voor gezondheidsonderzoek verstrekt