Zijne Majesteit de Koning heeft op 25 augustus een werkbezoek gebracht aan diverse locaties op de Noordzee met als thema de toekomst van het energiesysteem. Jan Vos, voorzitter van NWEA, sprak met de Koning over de grote gemaakte voortgang en de nog grotere uitdaging voor de komende jaren en de versnelling van de uitrol van wind op zee. Want het groeiende internationale marktpotentieel voor wind op zee laat zien dat de verdienkansen voor de Nederlandse windsector enorm zijn.

Jan Vos: “De Koning toonde zich zeer geïnteresseerd, ook in alle details en de techniek. Nederland heeft dankzij de Noordzee een toppositie om de omslag naar een duurzame energie-economie te leiden. Binnen 10 jaar komt 100% van de Nederlandse elektriciteit van windenergie op de Noordzee. In 2040 moet ons energiesysteem CO2-neutraal zijn, in 2050 ons land. Daarvoor moet iedereen samen keihard samen aan de bak. Met de andere aanwezigen is in een gesprek ook stilgestaan bij de uitdaging voor onze netbeheerders, het belang van ecologie en hoe de aanbestedingen getoetst moeten worden”.

Tijdens dit werkbezoek kreeg de Koning onder meer een rondleiding langs twee offshore platformen, van TenneT en Neptune Energy. Ook bekeek de Koning het windpark op zee Hollandse Kust Zuid van Vattenfall. Tot slot bracht de Koning een bezoek aan de pilot met drijvende zonnepanelen van Oceans of Energy.

Constructieve samenwerking 

De systeemintegratie van offshore energie vraagt om een constructieve samenwerking van alle partijen en leidt tot een versnelling van de energietransitie; tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten en een efficiëntere benutting van de ruimte op zee. Door simultaan gebruik van reeds bestaande infrastructuur en aanlandingen wordt de druk op kwetsbare natuurgebieden, zoals Natura 2000, duingebieden en de Waddenzee, beperkt.

Onderdelen werkbezoek 

Het werkbezoek begon langs het Q13a-A platform van Neptune Energy, waar de groene waterstofpilot PosHYdon in voorbereiding is. Hier wordt op een bestaand platform offshore wind, offshore gas en groene waterstofproductie uit zeewater geïntegreerd. De groene waterstof wordt via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. TNO is hierbij betrokken als kennispartner en voert het testprogramma uit. De lessen die hier worden geleerd kunnen gebruikt worden in de verdere uitrol en opschaling van offshore waterstofproductie uit offshore wind op de Noordzee.

Vervolgens bezocht de Koning één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust Zuid (HKZ). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom via een kabel in de zeebodem naar land. Het HKZ-windpark, dat op dit moment wordt gebouwd door Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, werd daarna ook aangedaan. Dit is het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd; het is recent gestart met het leveren van groene stroom.

Niet ver van het Q13a-A platform lag de volgende stop, waar Oceans of Energy drijvende zonnepanelen test. Dit offshore zonneparksysteem is de eerste en enige in de wereld en doorstaat hier al meerdere jaren achtereen zware winterstormen met hoge golven. Nederland heeft op land niet genoeg geschikte ruimte beschikbaar om de energie van de zon te benutten die nodig is voor de toekomstige energiemix van elektronen en moleculen. De pilot van Oceans of Energy is een stap richting grootschalige uitrol op zee. In de toekomst kunnen drijvende zonneparken geïntegreerd worden in windparken en waterstoffabrieken op de Noordzee.

Tot slot ging de Koning in gesprek met vertegenwoordigers van bij de energietransitie op zee betrokken partijen en organisaties, waaronder NVDE, NWEA, Stichting De Noordzee, EBN, Gasunie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Noordzeeoverleg. Hierin werd het belang van systeemintegratie, en nationale en internationale samenwerking tussen verschillende stakeholders nogmaals benadrukt. Partijen onderstrepen daarbij het belang van de ontwikkeling van energieopwekking in een goede balans met de natuurwaarde van de Noordzee.