Vrijdag 1 november heeft het PBL de Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV) gepresenteerd. In de KEV 2019 hebben zij het bestaande beleid doorgerekend om de effecten hiervan op het energiesysteem in kaart te brengen. In een losse policy brief is er specifieke aandacht voor de maatregelen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, aangezien deze nog niet volledig zijn verwerkt in het beleid waarop de KEV gebaseerd is.

Elektriciteitssector op koers

De afspraken zoals vastgelegd in het klimaatakkoord laten zien dat de verwachte CO2-reductie in 2030 voor de elektriciteitssector an sich haalbaar is, maar dat het overkoepelende doel niet zal worden gehaald. Windenergie zal hier een grote rol inspelen, met naar verwachting een aandeel van 48% in de elektriciteitsmix.

De KEV is verbazingwekkend terughoudend in de verwachte uitrol van wind op land, met een opgesteld vermogen van slechts 5.600 MW in 2023 en 6.100 MW in 2030. Dit terwijl in het Energie Akkoord is afgesproken dat er in 2020 6.000 MW op land staat. Dit betreft vastgesteld beleid waarbij ook is afgesproken dat provincies die hun provinciale doelstelling niet halen, in 2020 hun restopdracht in 2023 wel zullen halen (en optie-neutraal zullen verdubbelen met Hernieuwbaar op land). Ook de Monitor Wind op Land 2019 van RVO verwacht reeds in 2023 6.456 MW opgesteld vermogen. NWEA verwacht dat dit alleen al door repowering van bestaande windparken zal doorgroeien naar tenminste 8.000 MW in 2030.

Wind meets Industry

De instrumenten voor CO2 besparing in de industrie zijn nog onvoldoende uitgewerkt om een duidelijk beeld te krijgen van de verwachte CO2-reductie in de KEV. Dit houdt dan ook dat er in de KEV geen onderbouwde scenario’s voor 2030 in de industrie zijn doorgerekend. Wel worden in de policy brief diverse kansen genoemd voor de industrie die relevant zijn voor windenergie: “…grootschalige elektrificatie (vooral hybride systemen) en op termijn mogelijke toepassing van groene waterstof.” Als windsector gaan wij hier graag samen met de industrie mee aan de slag.

In 2020 is een van de speerpunten van NWEA het samenwerken met de grote energieverbruikers in de industrie. Samen zullen wij op zoek gaan naar waar wij elkaar kunnen versterken. Naar waar dingen onduidelijk zijn voor ons beiden. En naar hoe we samen de gevraagde CO2-reductie kunnen bereiken. Dit doen wij onder de noemer Wind meets Industry.

Gedurende 2020 zullen wij diverse evenementen en kennissessies organiseren rondom dit thema. Dit doen wij niet alleen, maar samen met partijen als Energie Nederland en VEMW. Gezamenlijk pakken wij deze uitdaging op en gaan we aan de slag. Om samen de CO2-reductie doelen te halen.