NWEA en Holland Solar zijn ontsteld over de keuzes van het demissionaire kabinet om hernieuwbare energieprojecten op land te beknotten en fossiele energie in de vorm van CCS juist fors te subsidiëren. Met de vandaag gepresenteerde begroting kiest het kabinet volgens de brancheorganisaties voor de verkeerde weg en laat ze de regionale uitvoering van het klimaatakkoord (RESsen) in de kou staan.

Steun fossiele route, beperking elektrificatie en wind op land en zon

Het demissionair Kabinet kiest voor een verruiming van de hoeveelheid te subsidiëren fossiele CO2-afvang (CCS) met 2,5 Mton. Ook trekt het kabinet publiek geld uit voor de infrastructuur voor CCS. Deze extra ruimte voor CCS is in tegenspraak met het afspraken uit Klimaatakkoord. Daar was deze techniek – vanwege de grote restemissies en het gebruik van fossiele energie – juist gemaximeerd op 7,2 Mton. Door voor deze route te kiezen staat dit Kabinet de echte transitie naar hernieuwbare energie in de weg.

Anders dan de steun voor CCS beknot het kabinet juist de CO2-vrije hernieuwbare route van elektriciteit uit wind op land en zon op dak en land door vast te houden aan de 35 TWh cap. De subsidie (SDE++) wordt volgend jaar voor zon en windprojecten al beëindigd (bij het halen van 35 TWh). Met het overbelaste elektriciteitsnet trekt het kabinet juist géén middelen uit. Dit wekt grote verbazing, mede gezien de ambities rond groene waterstof en de plannen om over te stappen op schone elektriciteit als energiebron voor onze industrie, woningen en auto’s. Daarvoor is er juist veel meer hernieuwbare elektriciteit nodig en betere netinfrastructuur. Met deze beslissingen laat dit demissionaire Kabinet ook de gemeenten en provincies en hun plannen(de RESsen) voor veel meer zon en wind in de kou staan.

Extra actie nodig

NWEA en Holland Solar zien de noodzaak voor extra actie om de CO2-uitstoot te beperken. Zeker als Nederland kiest voor een verhoging van de CO2-doelstelling voor 2030 van -55% (nu-49%). Hierin past het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de SDE++-subsidieregeling en past de stap naar extra wind op zee. De beknotting van hernieuwbaar op land en het ontbreken van middelen voor het elektriciteitsnet passen daar juist niet in; zeker in het licht van de benodigde hoeveelheden duurzame elektriciteit nu en in de nabije toekomst. Dit zal de elektriciteitsprijzen alleen maar verder opdrijven en daarmee ook de kosten voor (in)directe elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. De brancheverenigingen gaan graag met de deelnemers van het klimaatakkoord in overleg.