Demissionair minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, wil een maximale elektriciteitsprijs vaststellen om de vergoeding te bepalen die Tennet moet uitkeren in geval van vertraging bij het aansluiten van offshore windparken of langdurige uitval van transportkabels.Het vastgestelde prijsplafond zal van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande windparken op zee. Dit staat in de wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee.

NWEA vindt het instellen van een dergelijk prijsplafond geen goed idee. “Er moet geen maximumbedrag zijn, omdat het risico zo op de ontwikkelaars van het windpark wordt afgeschoven, terwijl zij er niets aan kunnen doen. De ontwikkelaars lijden schade en de eindverbruiker indirect ook. Het risico hoort bij Tennet te liggen.”

Hoe is het nu geregeld? 

Windparkproducenten kunnen op dit moment onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een schadevergoeding als ze hun windpark al hebben gebouwd, maar nog niet kunnen exploiteren vanwege vertraging in de aansluiting op het net door Tennet. Wanneer er zich langdurig onderhoud voordoet aan zeekabels of stations, dat langer duurt dan afgesproken, is er eveneens ruimte voor compensatie. Ontwikkelaars kunnen dan een vergoeding ontvangen voor gederfde inkomsten uit de elektriciteitsproductie en voor de ‘gevolgschade’, waaronder kosten voor materieel en personeel.

Een bovengrens vaststellen

Op dit moment wordt de compensatie bepaald aan de hand van het jaarlijks vast te stellen SDE++-correctiebedrag, dat gebaseerd is op de gemiddelde jaaropbrengst volgens de marktwaarde. Minister Jetten vindt deze bedragen te hoog en wil daarom een bovengrens vast te stellen. Zijn doel is om ‘excessieve betalingen’ aan producenten te vermijden. Het beoogde maximum dat Jetten wil invoeren, wordt berekend op basis van de voorspelde elektriciteitsprijs in het scenario met hoge prijzen volgens de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL voor het jaar waarin het windpark naar verwachting operationeel zal zijn. Het exacte bedrag waarom het gaat, is op dit moment nog niet duidelijk.

Reactie NWEA

NWEA vindt dat de schade die windparken hebben moet worden vergoed op basis van de werkelijke schade; de marktprijs. Wij vinden ook dat het bepalen van een eventueel maximum niet bij het ministerie van EZK hoort, maar bij de ACM. De ACM gaat immers over de regulering. Op deze manier vindt er geen zorgvuldig proces plaats, omdat er niet gebruik gemaakt kan worden van de formele inspraakprocedures.