Vandaag vergadert de Tweede Kamer in het AO Klimaat & Energie over vele onderwerpen die ook voor de windsector van belang zijn. NWEA heeft de Tweede Kamerleden laten weten dat zij het belangrijk vindt dat de energietransitie voor Nederland betaalbaar blijft; windenergie speelt daarbij een cruciale rol, zowel op land als op zee. De windsector pleit ervoor dat het kostprijsreductiepad voor wind op land uit het klimaatakkoord in stand blijft zoals afgesproken. Windenergie is de goedkoopste optie om de gewenste CO2-reductie te realiseren. De door de minister vastgestelde basisbedragen voor de SDE++ 2020 en de PBL conceptbedragen voor 2021 zijn echter zó laag dat het de vraag is of windprojecten op land nog gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van de RESsen.

Succes van windenergie: jarenlange kostprijsreductie

De komende jaren worden er veel windprojecten gebouwd en dit gebeurt met een steeds lagere kostprijs. De kostprijs van windenergie is de afgelopen periode spectaculair gedaald. Was de gemiddelde kostprijs in 2015 nog 8,2 ct/ kWh, in 2019 was dit nog maar 6,1 ct/ kWh en de komende jaren zal de kostprijs nog verder dalen. Dat is goed nieuws voor Nederland want hoe lager de kostprijs, hoe goedkoper de energietransitie voor Nederland wordt. Daarom steunt de windsector het zeer ambitieuze kostprijsreductiepad uit het klimaatakkoord. Doel is om in 2025 uit te komen op een gemiddelde kostprijs van 4,7 ct/ kWh.

Echter, de kostprijs waar de SDE++ vanuit gaat in 2020 zijn nog een heel stuk lager (zie grafiek) en komen niet overeen met de werkelijke kosten voor windenergie op dit moment. Internationaal is de kostprijsreductie van turbineprijzen als sinds de zomer van 2019 gestagneerd en omgeslagen in een prijsstijging. NWAA gaat er vanuit dat de verandering wel wordt meegenomen voor de kostprijs van Windenergie in de SDE++ van 2021.

De windsector draait al nagenoeg zonder subsidie. Voor subsidieloos is zekerheid van goed overheidsbeleid nodig voor het gezamenlijk creëren van een gezond functionerende markt voor duurzame energie. Maar tot dat nieuwe beleid is vastgesteld, is Wind op land aangewezen op de SDE++ regeling om -onder de huidige Nederlandse beleidsomstandigheden- een rendabele businesscase voor elkaar te krijgen.

Windenergie de goedkoopste duurzame bron met de meeste opbrengst

Windenergie is nu al de goedkoopste optie in de SDE++ en kan dat de komende jaren blijven. De minister heeft voor de SDE++ van 2020 de gemiddelde kostprijs veel verder te laten zakken dan het kostprijsreductiepad uit het klimaatakkoord. Bovendien worden er steeds meer en vaker extra eisen gesteld rondom inpassing, hoogte, natuur, (financiële) participatie e.d. De windsector werkt daar graag aan mee, maar het zorgt generiek voor extra kosten. Onduidelijk is wie die kosten moet dragen. Met het huidige voorstel van de minister is de ruimte om als windsector deze kosten alleen te dragen nihil. De windsector maakt zich hierdoor ernstige zorgen over het verdwijnen van de balans tussen een gezonde businesscase, het tegengaan van overstimulering en rekening houden met lokatiespecifieke eisen en wensen.