In de Handleiding onderscheiden wij 5 projectfases van een windpark. Wij bakenen de 5 projectfases van een windparkontwikkeling als volgt af:

  • De beleidsvormingsfase start met een klimaatambitie en eindigt als een locatie en een ontwikkelaar bekend zijn.
  • De vergunningverleningsfase eindigt als de vergunningen zijn verleend.
  • De contracteringsfase eindigt als de financiering rond is en de bouwcontracten onvoorwaardelijk tot stand zijn gekomen.
  • De bouwfase eindigt bij de start van de exploitatie.
  • De exploitatiefase eindigt bij het beëindigen van de exploitatie en het afbreken van het windpark.

De reden waarom wij deze 5 fases onderscheiden, is dat het voor een goed participatieplan wenselijk is om de project-specifieke uitdagingen en daaraan gekoppelde stakeholders te identificeren (richtsnoer 2). Elk van de fases kent echter eigen uitdagingen; in iedere ontwikkelingsfase kunnen andere uitdagingen spelen, om het draagvlak vanuit de omgeving te creëren en behouden. Voorafgaand aan het opstellen van een participatieplan zouden de project-specifieke uitdagingen per fase moeten worden benoemd. Per fase schetsen wij een aantal mogelijke uitdagingen. Aan de uitdagingen koppelen we vervolgens de participatie-instrumenten. Afhankelijk van de fase is het aan de verantwoordelijke stakeholder – overheid of ontwikkelaar – om de instrumenten in te zetten.

In het navolgende stroomschema geven wij schematisch het ontwikkelproces van een windpark weer. Daarbij worden de 5 projectfases aangegeven en de participatie-instrumenten die in die fases ingezet kunnen worden. Ook geven we schematisch het verloop van de mate van betrokkenheid van de stakeholders weer met de gekleurde pijlen onderaan het schema.

In dit stroomschema staan:

  • De doorlooptijd van het ontwikkelingsproces
  • De 5 projectfases van een windenergieproject.
  • De 28 participatie-instrumenten, ingedeeld per projectfase. Sommige participatie-instrumenten komen terug in meerdere projectfases.

Ontwikkelingsproces windprojecten

Per 2020 moet in totaal 6000 MW aan windenergie op land operationeel zijn. Steeds meer partijen zijn ervan overtuigd dat die doelstelling alleen kan worden gehaald als alle stakeholders bij een windproject – overheden, ontwikkelaars en omgeving – samenwerken. In dat kader wordt ook wel gesproken over participatie (door de omgeving). Deze samenwerking door de stakeholders of participatie kan worden uitgewerkt in een participatieplan. Hoewel een breed publiek het concept van een participatieplan omarmt, bestaat er in de praktijk onduidelijkheid over wat er concreet in een participatieplan zou moeten staan en hoe je tot een breed gedragen participatieplan komt.

Deze pagina geeft een antwoord op de vraag wat in een participatieplan zou moeten staan en welke instrumenten voor participatie kunnen worden ingezet. Daarbij richten wij ons tot alle stakeholders bij een windpark: overheden, ontwikkelaars en de omgeving. De website geeft een handzaam en gestructureerd overzicht van hoe participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark kan worden opgezet. Dit wordt gedaan door het geven van 7 richtsnoeren en het uitwerken van 5 projectfases en 28 (participatie)instrumenten.

onderstaand stroomschema geeft schematisch het ontwikkelproces van een windpark weer. Daarbij worden de 5 projectfases aangegeven en de participatie-instrumenten die in die fases ingezet kunnen worden. De gekleurde balken geven het verloop van de mate van betrokkenheid van de stakeholders weer.