Het grootste deel van Nederland werkt inmiddels twee weken uit huis. Zo ook een groot deel van onze leden. Het werk gaat echter gewoon voort. Dat dit thuiswerken een impact heeft op onze sector blijkt uit de eerste uitkomsten van onze inventarisatie. De grootste knelpunten die genoemd worden zijn het niet halen van de termijnen van de SDE-regeling, en het niet behoren tot de vitale sectoren met bijbehorende rechten voor personeel.

Vertraging bij aanvraag SDE++ op middellange termijn

Een groot punt van zorg bij de zes grootste projectontwikkelaars binnen Nederland is het halen van de aanvraagtermijn voor de komende najaarsronde van de SDE++. Om hieraan deel te kunnen nemen is het van belang dat er diverse vergunningen binnen zijn. Echter, op dit moment liggen door heel Nederland de lokale overheden stil. Hierdoor worden er geen besluiten genomen over het toekennen van vergunningen en dreigen de ontwikkelaars niet op tijd de benodigde vergunningen in handen te hebben, waardoor zij geen deel kunnen nemen aan deze subsidieronde.

Een ander belangrijk punt voor alle partijen in de sector is het betrekken van de omgeving bij ontwikkeltrajecten. Normaliter gebeurt dit door het organiseren van informatieavonden en door persoonlijk in gesprek te gaan met omwonenden. Door de crisis kan dit echter ook niet op dit moment. Ook hierdoor dreigen nog-niet-beschikte projecten vertraging op te lopen.

Gezien deze beide punten van zorg gaat NWEA in overleg met het ministerie van EZK  over uitstel van de najaarsronde van de SDE++. NWEA verwacht dat andere projecten die hadden gepland te gaan indienen in de najaarsronde met dezelfde problemen zitten (m.u.v. hele kleine projecten die geen vergunningsplicht hebben). Het opschuiven van de start van de najaarsronde is een oplossingsmogelijkheid. Een andere oplossing is de ontwerpvergunning te mogen gebruiken voor de SDE-aanvraag. Aan beide oplossingen kleven ook nadelen, daarom is overleg voor een goede afweging belangrijk. Hiermee voorkomen wij een grootschalige dip in de uitrol van wind op land, met alle bijbehorende risico’s voor het halen van onze klimaatdoelen.

Zorgen op korte termijn over halen SDE+ deadlines

Voor windprojecten op land is de SDE-regeling belangrijk voor realisatie. Het dekt de onrendabele top af en verlaagt de risico’s van een project en daarmee de kosten. Een van de regels van deze regeling is dat het project binnen vier jaar na toekenning van de subsidie elektriciteit moet leveren aan het net. Mocht dit niet lukken dan wordt de subsidiebeschikking ingetrokken door de overheid, waardoor het project niet meer rendabel is en niet kan worden gebouwd.

Door de huidige crisis liggen vele bouwprojecten in de windenergie stil. Vaak komt dit door het niet beschikbaar hebben van personeel of het niet kunnen leveren van materiaal door buitenlandse partijen. Hierdoor dreigen veel beschikte projecten hun termijn niet te halen en dus hun subsidie kwijt te raken.

Alle ontwikkelaars die op dit moment met hun projecten in de bouwfase zitten hebben bij ons aangegeven dat dit probleem speelt. Dit hebben wij samen met de NVDE opgepakt en gecommuniceerd richting RVO. Inmiddels heeft RVO per Twitter aangegeven dat alle projecten één (1) jaar verlenging kunnen aanvragen. Zie voor meer informatie de Tweet hieronder.

Erkenning als vitale sector

Het derde en laatste breed gedragen probleem in de sector was het gebrek aan de erkenning als vitale sector. Het behoren tot een vitale sector betekent dat bedrijven die hierin actief zijn door mogen werken in tijden van crisis om het land draaiende te houden. Voor de windsector betekent dit dat bijvoorbeeld dat er storingen verholpen kunnen worden aan defecte turbines, en dat er regulier onderhoud kan worden gepleegd.

Inmiddels heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat duidelijkheid gebracht over dit punt. Zij hebben het volgende aangegeven per mail: Als elektriciteitsproducent vervult u een onmisbare functie ten behoeve van het vitaal proces: ‘Landelijk transport en distributie elektriciteit’.” “Hetzelfde geldt voor derde partijen, zoals leveranciers en/of service providers, die een onmisbare functie vervullen ten behoeve van de continuering van elektriciteitsproductie.” Dit betekent dat bedrijven actief in de windenergie zich vanaf heden ook tot de vitale sectoren mogen rekenen, met alle bijbehorende zaken. Denk hierbij aan toegang tot kinderopvang etc.

Wat dit exact betekent voor het inzetten van buitenlands personeel is echter nog onduidelijk. Dit punt onderzoeken wij nog.

Vervolg

Als NWEA zullen wij ons blijven inzetten om de sector zo goed als mogelijk door deze tijd heen te helpen. Heeft u vragen n.a.v. bovenstaand bericht, wilt u even met iemand hierover verder praten of heeft u aanvullende informatie? Wij horen graag van u! Neem contact op met Erik van Diest, want alleen samen komen we deze crisis door.

Op de hoogte blijven van de laatste updates uit de sector? Bekijk deze hier. Of volg ons Dossier Corona voor al het nieuws.

Erik van Diest
Erik van DiestMarketing Manager / Contactpersoon Corona voor NWEA leden
Bel of Whatsapp: +31 6 403 962 50