In het eerste kwartaal van 2024 opent de aanvraagperiode voor kavels Alpha en Beta van windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee. Vanaf donderdag 29 februari 2024 kunnen de aanvragen voor Alpha en Beta ingediend worden. De aanvraag voor de derde kavel, Gamma, kan in 2025 ingediend worden.

Vandaag zijn de aangepaste conceptregelingen IJmuiden Ver Alpha & Beta gepubliceerd.

Windenergiegebied IJmuiden Ver

Het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV) ligt 33,4 zeemijl (62 km) uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Dat is 2 GW per kavel.

Netbeheerder TenneT gaat in het gebied drie platforms met drie netaansluitingen plaatsen. De platforms van TenneT hebben allemaal een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het elektriciteitsnet constant. Bij wisselstroom wisselt de spanning 50 keer per seconde tussen positieve spanning en negatieve spanning. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland die worden aangesloten met een gelijkstroomverbinding.

De planning

Op 8 juni 2023 stuurde minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de herziene planning voor IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta toelicht. De definitieve planning en bijbehorende mijlpalen voor het net op zee vindt u in het najaar van 2023 in de nog te updaten versie van het ontwikkelkader windenergie op zee.

Wat zijn de voorwaarden?

Deze regeling is een tender. Dat betekent dat de aanvraag met de hoogste score de vergunning krijgt. Bij een vergunningaanvraag voor kavels Alpha en Beta wegen de volgende aspecten mee bij het bepalen van de score:

  • De hoogte van het financiële bod;
  • De zekerheid dat het windpark wordt gerealiseerd;
  • De bijdrage van het windpark aan de energievoorziening;
  • De mate waarin in het voorstel rekening wordt gehouden met circulariteit (grondstoffen maximaal benutten en hergebruiken), milieu-impact en waardebehoud bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de verwijdering van het windpark;
  • De mate waarin gehouden wordt aan de beginselen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Aanvullend criterium kavel Alpha:

  • De bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee.

Aanvullende criteria kavel Beta:

  • De bijdrage van de aanvrager aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem;
  • Maatregelen die bijdragen aan het verminderen van bruinvisverstoringsdagen in de bouwfase van het windpark.

 RVO verwacht de definitieve regelingen voor de vergunningen van de kavels Alpha en Beta in het 4e kwartaal van 2023 in de Staatscourant te publiceren.