Zeekabel betere oplossing voor 380 kV-verbinding

Aanleg van de Randstad 380 kV-verbinding als zeekabel is te prefereren boven aanleg over land. NWEA heeft dit standpunt herhaald in een brief aan de Minister van Economische Zaken naar aanleiding van haar schrijven aan de Tweede Kamer. Een kabel over de zeebodem is sneller aan te leggen. Bovendien kan werk met werk gemaakt worden: de zeekabel kan dienen de aansluiting van windparken op het hoogspanningsnet.

Mevrouw M.J.A. van der Hoeven
Minister van Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG

Plaats en datum Utrecht, 24 februari 2009
Ons kenmerk Br-secr. 171N
Uw kenmerk ET/EM / 8200907

Betreft: PKB Randstad 380 kV, uw brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2008

Excellentie, geachte mevrouw Van der Hoeven,
De Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA heeft kennis genomen van uw brief van 18 december 2008 aan de Tweede Kamer over bovengenoemd onderwerp. Naar aanleiding hiervan brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

Eén van de argumenten voor een bovengrondse aanleg van de Randstad 380 kV-verbinding zijn de kosten van ondergrondse aanleg in vergelijking met bovengrondse aanleg. Daarnaast dringen u en TenneT aan op snelle besluitvorming omdat deze verbinding van groot belang en noodzakelijk is voor de leveringszekerheid in het economisch hart en dichtstbevolkte deel van ons land.

Zoals ook in onze eerdere inspraakreacties naar aanleiding van de PKB Randstad 380 kV-verbinding aangegeven, zouden de kosten van bovengrondse aanleg over land niet alleen vergeleken moeten worden met ondergrondse aanleg, maar ook met de aanleg van een zeekabel tussen Beverwijk en Maasvlakte of Wateringen. Een zeekabel is niet alleen aanzienlijk goedkoper dan ondergrondse aanleg, maar ook is de doorlooptijd van de diverse procedures voor de vergunningen voor een zeekabel (inclusief de kruising van de zeewering) aanzienlijk korter, dan voor het grote aantal vergunningen dat nodig is voor de bovengrondse verbinding.

Ook bij toepassing van de Rijkscoördinatieregeling zal bij aanleg over land als gevolg van wijzingen van het tracé vertraging in de procedures en dus in de oplevering ontstaan.

Dat de vergunningverlening voor het tracé over land als gevolg van tracéwijzigingen vertraging kan oplopen, vindt bevestiging in uw brief, waarin u aangeeft dat als gevolg van aanpassingen in het tracé de planning voor de oplevering van de verbinding van Wateringen naar Zoetermeer opschuift.

Aanleg van de Randstad 380 kV-verbinding door middel van een zeekabel heeft als bijkomend, maar niet onbelangrijk economisch voordeel, dat werk met werk kan worden gecombineerd. De zeekabel kan namelijk tevens gebruikt worden voor de aansluiting van één of meer windparken voor de Hollandse kust, danwel dienen als hoofdader voor het creëren van een ‘Stopcontact op zee’-infrastructuur naar de aangewezen windwingebieden uit het Nationaal Waterplan.

Wij dringen er daarom nogmaals bij u op aan dit alternatief serieus te onderzoeken. In het belang van een betrouwbare, kosteneffectieve en milieuhygiënisch verantwoorde elektriciteitsvoorziening.

Wij zijn graag bereid deze brief en ons voorstel nader mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA

J. Warners, voorzitter