Reactie NWEA op Structuurvisie Windenergie op Zee

NWEA is van mening dat een belangrijke positieve stap is gezet met de doorvertaling van het SER Energieakkoord in de Structuurvisie Windenergie op Zee. Om de ambitie van 4.450 MW per 2023 daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

In de zienswijze van NWEA op de Structuurvisie Windenergie op Zee gaat NWEA op deze voorwaarden in. Snelheid is noodzakelijk om de deadlines uit het energieakkoord te kunnen halen.

NWEA juicht toe dat met de ontwerp Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee concrete stappen worden gezet die een grootschalige uitrol mogelijk moeten maken. Realisatie van 4.450 MW is haalbaar en betekent een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding.

Bij de uitrol van wind op zee is het aanbevelenswaardig te werken met een integraal plan, dat voorziet in twee topprioriteiten: snelheid en investeringszekerheid. Wind op zee is een nationaal belang. In het beleid moet dat in de afweging met andere belangen ook tot uitdrukking komen. Er dient voldoende goedkope ruimte te komen voor wind op zee, voor nu en in de toekomst.

NWEA is tevreden dat in de Structuurvisie Windenergie op Zee nu een gebiedskeuze is gemaakt. Daar waar meerdere nationale belangen voor hetzelfde gebied gelden heeft samenwerking de voorkeur. Veelal is maatwerk mogelijk. Het nationaal belang van goedkope windlocaties maakt het noodzakelijk bij de beleidsvorming uit te gaan van beleid waarin het vertrekpunt een obstakelvrije zone van maximaal 500 meter rondom mijnbouwinstallaties is.

Natuur is een belangrijk aspect bij de bepaling van geschikte locaties voor grootschalige windenergie. De windsector zou de kans geboden moeten worden om aan te tonen dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn voor hun activiteiten. Natuurcompensatie kan wellicht een oplossing bieden voor de optimalisatie tussen natuur en windgebieden.

In het SER Energieakkoord is één doelen dat in 2020 14% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Daarvoor is offshore wind onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat offshore wind zijn benodigde bijdrage op tijd kan leveren moet er snel met de bouw kunnen worden begonnen. Het bouwen van een windmolenpark duurt minstens vier jaar, dus het is cruciaal dat de subsidie uiterlijk december 2015 zal zijn toegekend.

NWEA is blij dat er gewerkt gaat worden met een geïntegreerde aanpak, omdat in de uitrol van wind op zee zowel het energie-- als het ruimtelijk en het klimaatbeleid een belangrijke rol spelen. NWEA vraagt vroegtijdige duidelijkheid over de planning en samenloop van verschillende beleidsporen. Gezien de lange termijnen die verbonden zijn aan de ontwikkeling van wind op zee, is het zaak om oog te hebben voor de noodzaak van de windontwikkelaars om op zo kort mogelijke termijn zekerheid te krijgen dat tenders daadwerkelijk in de markt zullen worden gezet.

Al met al vindt NWEA de Structuurvisie Windenergie op Zee een zeer belangrijke positieve stap in de transitie naar een duurzame toekomst, die bij zal dragen aan het verminderen van het klimaatprobleem, de energie-onafhankelijkheid van Nederland zal bevorderen en waarmee vele banen voor Nederland geschapen zullen worden.