NWEA wil rol in vervolg transitiepad offshore wind

In november heeft de Strategiegroep Transitie Offshore Wind het rapport Offshore wind. Een transitie naar een duurzame elektriciteitsvoorziening aangeboden. NWEA heeft aan het eindresultaat een bijdrage geleverd en staat achter de hoofdlijnen uit het advies.

Het TOW-advies beschrijft het transitiepad in een aantal stappen, te beginnen met het vormen van een ‘leidende coalitie’ (overheid en sector), gebaseerd op een convenant. NWEA heeft per brief aan de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie laten weten namens de sector de beschreven rol in de leidende coalitie te willen vervullen. De brief is tevens een uitnodiging om het convenant te gaan opstellen.

Ministerie van Economische Zaken
Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie (IPE)
T.a.v. Drs. H.E. Brouwer
Postbus 20101
2500 EL DEN HAAG

Plaats en datum Utrecht, 24 januari 2008
Ons kenmerk Br-secr.126N

Cc De minister van EZ Mevrouw M. van der Hoeven
De minister van VROM Mevrouw J.M. Cramer
De Staatssecretaris van V&W Mevrouw J.C. Huizinga-Heringa
De heer I.O. Doornbos (EZ) en de heer A. Littel (VROM)

Geachte heer Brouwer,

Op 22 november 2007 heeft de Strategiegroep Transitie Offshore Wind u het advies Offshore wind. Een transitie naar een duurzame elektriciteitsvoorziening aangeboden. Aan dit eindresultaat heeft ook NWEA een bijdrage geleverd.

De commissie Offshore van NWEA heeft het eindadvies TOW inmiddels uitgebreid besproken. NWEA onderschrijft de hoofdlijnen uit het advies. Het belang van offshore windenergie in de overheidsplannen en in het vervullen van de CO2-reductiedoelstellingen en de verwachte ontwikkelingen zijn summier, maar adequaat beschreven. Binnen NWEA is overigens een eigen visie uitgewerkt die wij u op korte termijn zullen toezenden.

Het TOW-advies beschrijft het transitiepad in een aantal stappen, te beginnen met het vormen van een ‘leidende coalitie’, gebaseerd op een convenant. Na het nemen van die eerste stap kunnen in gezamenlijk overleg de vervolgstappen verder uitgewerkt en genomen worden.

NWEA wil namens de sector de beschreven rol in de leidende coalitie vervullen en begrijpt de verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen, zoals het leveren van een regisseur met voldoende mandaat vanuit de sector.

Graag vernemen wij van u hoe het vervolgtraject vorm gegeven wordt en hoe de leidende coalitie wordt ingevuld vanuit overheidszijde. Wij stellen voor om op korte termijn bij elkaar te komen om een convenant op te stellen en deze leidende coalitie vorm te geven.

Op korte termijn betekent een en ander tevens dat wij een bijdrage willen leveren aan de locatiestudie door betrokken te zijn bij de opdrachtformulering en de bespreking van de resultaten. Het lijkt ons immers logisch dat de partijen die de leidende coalitie gaan vormen van meet af aan betrokken zijn bij deze locatiestudie. Overigens geldt dat o.i. ook voor de korte en lange termijn werkgroepen die naar wij begrijpen door IDON zijn geformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Nederlandse WindEnergie Associatie
Ton Hirdes, directeur NWEA