Inspraakreactie Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding (Ontwerp pkb)

Aanleg van de 380 kV-Randstad hoogspanningverbinding via de Noordzee biedt grote voordelen ten opzichte van aanleg over land, schrijft NWEA in een inspraakreactie op de Ontwerp pkb (deel 1) en de Strategische Milieubeoordeling.

NWEA pleitte er al eerder voor de verbinding via de Noordzee te onderzoeken, maar dat alternatief is niet uitgewerkt. Toch kan deze sneller tot stand komen dan een (bovengrondse) verbinding over land. Het biedt meer mogeliojkheden om windparken op zee aan te sluiten en vermindert de kans op stroomuitval.


Inspraakpunt
Randstad 380
Postbus 30316
2500 GH DEN HAAG


Utrecht, 12 februari 2007 Br-secr.88N -
Onderwerp: Inspraakreactie NWEA Randstad 380kV hoogspanningsverbinding


Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de publicatie van de Ontwerp pkb (deel 1) Randstad 380kV verbinding en de daarbij behorende Strategische Milieubeoordeling (SMB) zenden wij u hierbij onze inspraakreactie.


Hoogspanningsverbinding via zee
In onze zienswijze van 8 maart 2006 op de Startnotitie Strategische Milieubeoordeling pkb Randstad 380kV verbinding pleit NWEA ervoor het alternatief van een hoogspannings-verbinding via de Noordzee eveneens te onderzoeken.
In de nu gepubliceerde Ontwerp pkb en SMB wordt deze mogelijkheid van een hoogspanningsverbinding via zee echter niet uitgewerkt.

Ook qua kosten is hoogspanningsverbinding via zee een realistisch alternatief in vergelijking tot een ondergrondse kabelverbinding op land.

Aansluiting van offshore windparken op verbinding via zee
Op een hoogspanningsverbinding via zee kunnen ook offshore windparken worden aangesloten. Naast de maatschappelijke voordelen hiervan, sluit dit ook naadloos aan bij
de verplichtingen (van de netbeheerder) op grond van de Elektriciteitswet 1998 om
- de netten aan te leggen of uit te breiden waarbij in overweging worden genomen maatregelen op het gebied van duurzame elektriciteit (art. 16, lid 1, sub c), en
- de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening te bevorderen (art. 16, lid 2, sub e).

In onze reactie aan het Ministerie van Economische Zaken naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport van Connect II en in onze inspraakreactie op de Startnotitie SMB Randstad 380kV verbinding hebben wij deze combinatie waarbij offshore windparken worden aangesloten op een hoogspanningsverbinding via zee nader uitgewerkt en toegelicht.

Realisatie verbinding via zee sneller dan realisatie verbinding over land
De realisatie van de voorgestelde bovengrondse hoogspanningsverbinding over land zal
als gevolg van het te verwachten grote aantal bezwaar- en beroepsprocedures waarschijnlijk aanzienlijk vertraagd worden. De realisatie van een hoogspanningsverbinding via de Noordzee zal aanzienlijk sneller gerealiseerd kunnen worden. NWEA pleit er nadrukkelijk voor het alternatief van een hoogspanningsverbinding via zee alsnog mee te nemen in de verdere procedure.

De vergunning procedures voor een hoogspanningsverbinding via zee zijn aanzienlijk eenvoudiger. Hierdoor zullen de vergunningen voor een verbinding via zee ook aanzienlijk sneller onherroepelijk verleend kunnen worden, dan voor een verbinding via de dichtbevolkte Randstad.

Naar verwachting zullen Gemeenten en omwonenden hun uiterste best doen om de aanleg van bovengrondse hoogspanningsmasten en –lijnen te voorkomen. Zo schrijft bijvoorbeeld de Gemeente Delft in haar zienswijze van 9 januari 2007 op de pkb Randstad 380kV:
“Tot slot dringen wij nogmaals met klem aan op een ondergronds tracé voor de hoogspanningsleidingen”.

Ook door het Groene Hart zal ondergrondse aanleg waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. De HSL is hier immers ook tegen zeer hoge kosten ondergronds aangelegd om de invloed op het Groene Hart te beperken.
Geringe kwetsbaarheid bij extreme weersomstandigheden
In de beschrijving en vergelijking van de alternatieven is de sterk verbeterde transportzekerheid van een ondergrondse hoogspanningsverbinding in relatie tot een bovengrondse hoogspanningsverbinding onterecht niet uitgewerkt.
Bovengrondse hoogspanningsmasten en -lijnen zijn kwetsbaar bij een zware storm en/of sneeuw- en ijzelafzetting. In dit verband brengt NWEA de recente onderbreking bij Rilland van de bovengrondse 380kV verbinding naar Zeeland in herinnering. Een ondergrondse hoogspanningsverbinding is niet kwetsbaar bij deze extreme weersomstandigheden.
Het is van groot belang dat de stroomvoorziening van de Randstad juist ook intact blijft onder omstandigheden dat extreme weersomstandigheden de maatschappij mogelijk al op andere wijze ontwricht.

Een hoogspanningsverbinding via zee heeft als grote voordeel dat bij de combinatie van de bestaande bovengrondse 380kV verbinding Maasvlakte-Krimpen-Diemen-Beverwijk met deze hoogspanningsverbinding via zee voor de noordelijke Randstad de laagste kans op stroomuitval op zal treden.

Wij zijn graag bereid deze zienswijze mondelinge toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA
Joop Lasseur, voorzitter