Inbreng NWEA wet STROOM

Woensdag 30 september 2015 was de behandeling van de wet STROOM. Deze wetsbehandeling is van groot belang voor het net op zee. Onderstaand de mail die NWEA maandag 28 september heeft gestuurd aan de TK-leden.

Geachte leden van de commissie EZ,

A.s. woensdag behandelt uw Kamer het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34 199), de wet STROOM. De windenergiesector verenigd in NWEA vraagt uw aandacht voor een onderdeel van dit wetsvoorstel. In de wet STROOM krijgt TenneT de verantwoordelijkheid toegewezen voor de aanleg en het beheer van de netinfrastructuur die benodigd is om toekomstige windparken op zee aan te sluiten.

Dit is een cruciaal onderdeel om de verdere uitrol van windenergie op zee die vanaf begin volgend jaar van start gaat en daarmee het energieakkoord tot een succes te maken. NWEA verzoekt u vriendelijk om deze overweging mee te nemen in uw standpunt omtrent het wetsvoorstel STROOM.