Zienswijze Activiteitenbesluit: Aanbieding werkzaamheden Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

NWEA heeft het ministerie I&M verzocht om windturbines buiten de geluidsbeoordeling van de agrarische inrichting te laten vallen. Ook in 2005 heeft NWEA ingesproken en het ministerie verzocht om windturbines apart van alle andere installaties, buiten de geluidsbeoordeling te laten vallen van de agrarische inrichting. Dit verzoek is destijds gehonoreerd. Logisch zou zijn nu ook windturbines apart van alle andere installaties, buiten de geluidsbeoordeling te laten vallen van de agrarische inrichting.

NWEA heeft in de zienswijze aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook aangegeven dat per 1 januari 2011 de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur Geluid van kracht is. In deze nieuwe maatregel is voor windturbines overgestapt op de Europese dosismaat Lden. NWEA zou graag zien dat de nieuwe Lden 47 en Lnight 41 worden meegenomen in dit ontwerp en gewaarborgd worden.

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

BJZ/K&L/IPC 880
Postbus 20951
2500 EZ DEN HAAG

Utrecht, 14 februari 2011
Zienswijze Activiteitenbesluit: Aanbieding werkzaamheden Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit(aanpassing)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maken wij graag van de mogelijkheid gebruik onze zienswijze naar aanleiding van de publicatie in de Staatscourant nr. 21211 van 31 december 2010 over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) aan u kenbaar te maken.
NWEA stuurt u deze zienswijze omdat de mogelijk nieuwe regelgeving ook betrekking heeft op windturbines. Als een windturbine op of nabij het erf van het bedrijf is geplaatst en dus deel uitmaakt van het bedrijf / de inrichting wordt de windturbine meegerekend bij de bepaling van de maximale geluidsbelasting, c.q. geluidsruimte. In 2005 hebben VWNH en NWEA ingesproken en het ministerie van VROM verzocht om windturbines apart van alle andere installaties, buiten de geluidsbeoordeling te laten vallen van de agrarische inrichting. Dit verzoek is destijds gehonoreerd. De geluidsnorm werd de WNC 40 voor windturbines. Logisch zou zijn ook nu windturbines apart van alle andere installaties, buiten de geluidsbeoordeling te laten vallen van de agrarische inrichting.

Per 1 januari 2011 is de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur Geluid van kracht, waarmee voor windturbines is overgestapt op de Europese dosismaat Lden.Het is NWEA onduidelijk of in het voorstel voldoende rekening gehouden wordt met de nieuwe Lden 47 en Lnight 41. NWEA zou graag zien dat de nieuwe Lden 47 en Lnight 41 worden meegenomen in dit ontwerp en gewaarborgd worden.
Wellicht kan NWEA een nadere toelichting of aanvulling sturen. Wij zijn desgewenst graag bereid onze zienswijze nader mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie
Ton Hirdes, directeur