Voornemen tot opstellen Structuurvisie in Staatscourant

Voor de Structuurvisie Windenergie op Land die als ruimtelijk kader gaat dienen voor grootschalige windenergieprojecten (van meer dan 100 MW) is de aankondiging in de Staatscourant verschenen.

Dit 'Voornemen tot het opstellen van de Structuurvisie Windenergie op Land en een Milieurapport' is afkomstig van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Voor de structuurvisie laten de ministeries een PlanMER opstellen, een onderzoeksrapport met de milieueffecten. De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd advies te geven over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten.

Nederland heeft in Europees verband afgesproken dat in 2020 14% van onze totale energievoorziening duurzaam zal zijn. 'Windenergie op land moet hieraan een belangrijke bijdrage gaan leveren', staat in het voornemen van de ministeries, 'Het Rijk wil ruimte bieden voor grootschalige windparken om de doorgroei naar 6.000 megawatt windenergie op land mogelijk te maken.'
Het Rijk kiest ervoor deze grootschalige parken te concentreren in een beperkt aantal gebieden. De Structuurvisie Windenergie op Land legt de keuze voor deze gebieden vast. Daarbij gaat het Rijk nu vooral uit van 'de gebieden die provincies al hebben gereserveerd of aangedragen'.
De structuurvisie regelt overigens niet de concrete locaties en de opstelling van windparken. Dat is pas aan de orde als sprake is van een concreet initiatief. Op het Voornemen tot de Structuurvisie kan worden ingesproken tot 12 oktober 2012.

NWEA

NWEA bereidt een inspraakreactie voor op het Voornemen tot een Structuurvisie. Deze zal in lijn liggen met eerdere reacties van NWEA over de Structuurvisie en de gebieden die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Deze inspraakreactie zal na verzending op deze website worden gepubliceerd.