Reactie op plannen provincie Gelderland

Met een mail aan commissieleden van Provinciale Staten, heeft NWEA haar mening gegeven over het nieuwe windbeleid in de provincie Gelderland. NWEA is tevreden met de aandacht voor windenergie en onderschrijft de stelling van het provinciebestuur dat een intensievere bemoeienis van de provincie gewenst is om meer projecten verwezenlijkt te krijgen.

Het opstellen van een inpassingsplan door de provincie kan daartoe een middel zijn. Echter, NWEA vindt dat het eventueel maken ven een inpassingsplan niet beperkt moet worden tot projecten groter dan 20 MW. In Gelderland zullen juist veel kleinere projecten te vinden zijn. Projecten die ook baat hebben bij krachtdadig optreden van de provincie.

De tekst van de mail aan de leden van de commissie RO, Wonen en Milieu is hieronder te vinden.

Aan:

Provinciale Staten van Gelderland
t.a.v. de leden van de commissie
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

Geachte leden van de commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu,

Onlangs stond de notitie ‘Windenergie in Gelderland’ bij u op de agenda van de commissievergadering. Aangezien er op 1 april te weinig tijd was, stelde u de inhoudelijke behandeling uit tot half mei. Vandaar dat wij als Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA alsnog de vrijheid nemen u van ons standpunt op de hoogte te stellen.

De noodzaak van duurzame energie en van windenergie hoeven wij u niet nader toe te lichten. Vanwege klimaatdoelstellingen en onder meer het besef dat fossiele brandstoffen op termijn opraken, heeft de Rijksoverheid uitgesproken fors te willen inzetten op meer windenergie. Aangezien met windenergie op korte termijn veel duurzame energie tegen een relatief lage prijs verwezenlijkt kan worden, is wind op land samen met bio-energie aangewezen als de best haalbare opties voor de groei van duurzame energie. Nog tijdens deze kabinetsperiode wil de regering het opgesteld vermogen op land verdubbeld hebben (gebouwd of vergund). Daartoe is het wezenlijk dat alle lopende projecten (de ‘pijplijnprojecten’) tot uiteindelijke realisatie komen. Voor de periode daarna wordt beleid ontwikkeld om meer ruimte voor windenergie op land te vinden.
NWEA is tevreden met de aandacht voor windenergie en is ook blij dat windenergie in de Provincie Gelderland opnieuw op de agenda staat. Noodzakelijk ook, want ondanks de urgentie van het klimaatprobleem, verloopt de ontwikkeling van verscheidene windenergieprojecten stroef. Wij hopen dat de keuzes die u maakt ervoor zorgen dat deze projecten weer in beweging komen.

Wij zijn het eens met het standpunt van het College van GS dat een intensievere bemoeienis van de Provincie gewenst is. Alleen zo kan de doelstelling bereikt worden. Echter, wij bepleiten dat het eventueel maken van een inpassingsplan niet beperkt wordt tot projecten groter dan 20 MegaWatt. Projecten van een dergelijke omvang zullen er in Gelderland relatief weinig zijn. Wij kunnen uw gedachte om juist hierop te focussen volgen, maar verwachten dat met deze insteek weinig extra windenergie zal worden gerealiseerd. Gelderland kent vooral projecten van een geringere omvang (10 tot 20 MW in zoekgebieden van de provincie). Ook deze projecten zijn van belang om de provinciale en nationale doelstelling te behalen.

In het kader van de Landelijke Uitwerking Windenergie, bepleiten wij overigens regelmatig dat we vinden dat de rol van de provincies vergroot moet worden. Voor veel individuele gemeenten geldt dat zij slechts zelden met een windenergieproject van doen hebben. De provincie zou hen met kennis en ervaring kunnen bijstaan.

Zoals ook in de notitie van GS verwoordt, zullen uiteindelijk niet alle projecten doorgaan. Voor een deel komt dat door een aantal belemmeringen, zoals geluid en radar. Voor zover het Rijksregelgeving betreft, wordt aan de oplossing daarvan hard door het Rijk gewerkt, veelal in overleg met de sector. Maar vaak ook gaan projecten niet door vanwege 'emotionele' belemmeringen. Wij verzoeken u om voor alle projecten, ongeacht de omvang, die passen in het provinciale beleid en die momenteel stil liggen vanwege gebrek aan lokaal draagvlak, meer provinciale ondersteuning in te zetten en indien nodig om door middel van een inpassingsplan de bestemming mogelijk te maken.

Natuurlijk zijn wij graag bereid deze brief nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie

Ton Hirdes, directeur