Reactie NWEA op Ontwerp Omgevingsvisie Overijssel

In de provincie Overijssel is ruimte voor meer windenergie dan is opgenomen in de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie, meent NWEA. Overijssel gaat uit van 80MW opgesteld vermogen in 2020, evenveel als in eerdere afspraken met het Rijk al voor 2010 was vastgelegd. Daarmee ontstaat de indruk dat voor latere jaren geen extra ruimte wordt geboden.

NWEA reageert regelmatig op provinciale ruimtelijke plannen om zo te bewerkstelligen dat de beschikbare ruimte voor windenergie in Nederland zo optimaal mogelijk benut kan worden.

Provincie Overijssel
Programmasecretariaat Omgevingsvisie
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Plaats en datum Utrecht, 25 februari 2009
Ons kenmerk Br-secr.172N -

Onderwerp: Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie Overijssel

Geacht College, geachte leden van de Provinciale Staten,

Met belangstelling heeft de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) kennis genomen van de Ontwerp-Omgevingsvisie (verder ontwerpvisie) van uw provincie. NWEA geeft hierbij haar zienswijze met betrekking tot uw windenergiebeleid.

De NWEA behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken alle organisaties en bedrijven, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie, samen.

Windenergie is, samen met energie uit biomassa, één van de belangrijkste en meest rendabele vormen van duurzame energieopwekking. Wij hechten er dan ook veel waarde aan dat u windenergie ruimte geeft in de ontwerpvisie. Toch menen wij dat uw ambitie op dit vlak veel groter mag en kan zijn.

In de ontwerpvisie is als hoofdlijn van beleid aangegeven dat in 2020 ten minste 80MW aan opgesteld windenergievermogen is geïnstalleerd. Deze ambitie komt overeen met de afspraak die u met het Rijk hebt gemaakt als doelstelling voor 2010. Daarmee wekt u de indruk dat er tussen 2010 en 2020 geen windenergie meer gerealiseerd hoeft te worden. Terwijl de overheiddoelstelling voor windenergie op land toeneemt van 4.000 MW in 2011 tot 6.000 MW in 2020.

Wij zijn van mening dat er in de provincie Overijssel ruimte is voor veel meer windenergie. In het ‘Projectenboek Windenergie’ (april 2008, onderzoek in opdracht van de ministeries van VROM, LNV en EZ) is aangegeven dat er voor circa 120 MW aan initiatieven in uw provincie zijn. Dit zijn allemaal realistische en realiseerbare projecten.

De haalbaarheid van deze projecten staat voornamelijk onder druk door het ontbreken van draagvlak en door de hoogte van de stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE). Vergroting van het draagvlak is een taak die uitstekend bij de provincie past. U bent in deze intermediair tussen het Rijk en haar doelstellingen en de gemeenten en burgers in uw provincie. Daarom verzoeken wij u om u in de omgevingsvisie nadrukkelijker uit te spreken vóór windenergie. Dit kan bijvoorbeeld door initiatieven in de zoekgebieden niet alleen als welkom te bestempelen, maar door aan te geven dat u deze actief zult ondersteunen.

Ook stellen wij voor dat u nu al, mede gezien de problemen die zich de afgelopen jaren hebben geopenbaard, een inpassingplan gebiedsontwikkeling voor beide kansrijke zoekgebieden opstart. Alleen dan kan uw ambitie voor 2010 gestalte krijgen.

Wij dringen er op aan dat u in de Omgevingsvisie een hogere ambitie voor 2020 vastlegt. De ambitie van 80 MW is met zo’n 27 tot 40 windturbines in te vullen. In onze beleving is er in Overijssel ruimte voor zeker 50 á 60 windturbines met een vermogen van 2 á 3 MW. Dit blijkt ook uit genoemd projectenboek. U hebt nu de kans om uw verantwoordelijkheid op dit gebied te nemen en uw deel van de doelstelling van het Rijk voor 2020 vast te leggen.

Wij vertrouwen erop dat u voldoende aanleiding ziet om onze aanbevelingen en opmerkingen te verwerken in uw Omgevingsvisie.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA

Jaap Warners, voorzitter