Gemiste kans MER hoogspanningsverbinding

Een hoogspanningsverbinding over de zeebodem in plaats van dwars door de dichtbevolkte Randstad. Dat alternatief stelt NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie, voor bij de inspraak op de Startnotitie MER 380 kV hoogspanningsleiding Wateringen-Zoetermeer.

NWEA betreurt zeer dat de ministeries van EZ en VROM deze optie niet als te onderzoeken alternatief hebben opgenomen. Een verbinding over de zeebodem is sneller te verwezenlijken, beter inpasbaar én draagt bij aan meer windenergie.

Om de energielevering in de toekomst zeker te stellen én onder meer om de energie die met de nieuwe productie-eenheden op de Maasvlakte en de windparken op zee opgewekt wordt af te kunnen voeren, is het plan opgevat een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Beverwijk en Maasvlakte. Met deze nieuwe verbinding erbij ontstaat als het ware een ´ringlijn´ van hoogspanningsleidingen in de Randstad. Dat biedt meer garanties voor een stabiele elektriciteitsvoorziening, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten. De Startnotitie MER die momenteel voorligt, betreft het trajectdeel tussen Zoetermeer en Wateringen.

NWEA, de branche-organisatie van de windenergie, heeft al eerder in het inspraakproces rond de planologische kernbeslissing ‘Randstad 380 kV verbinding’ het alternatief geopperd van een hoogspanningsverbinding over de zeebodem om de ringverbinding te voltooien. EZ en VROM lijken echter in de ban van de ring over land. En dat is jammer, want de verbinding via de Noordzee kent een aantal grote voordelen:

- Snellere aanleg. Een hoogspanningskabel die is ingegraven in de zeebodem, kan veel sneller worden vergund en worden gerealiseerd dan een bovengrondse verbinding over land. Bij een verbinding over land moet rekening gehouden worden met meer belangen en bezwaarprocedures en dus vertraging.

- Inpassing. Een hoogspanningsverbinding via de zeebodem kent amper problemen met de inpassing. Over land zal dat, in de dichtbevolkte Randstad, veel moeilijker zijn.

- Combinatie van functies. Voor de toekomstige windparken op zee moeten toch hoogspanningsverbindingen met de wal gemaakt worden.

- Aansluiting windparken. Er ontstaan ´stopcontacten´ op zee. Dat vergemakkelijkt de toekomstige aansluiting van windparken op zee. Deze kunnen in clusters worden aangesloten op deze hoogspanningsverbinding.

De inpassingsproblematiek geldt zeker voor het traject Zoetermeer-Wateringen, aangezien een bundeling met andere infrastructuur hier niet mogelijk is. De Startnotitie MER lijkt vooral uit te gaan van een (grotendeels) bovengrondse hoogspanningsverbinding. Die zal moeilijk in te passen zijn en onnodige weerstand oproepen.

Aanleg over de zeebodem zal ook een impuls zijn voor de verdere ontwikkeling van offshore windenergie. Een groei van de huidige 220 MW offshore windenergie naar minstens 4.000 MW in 2020 is van groot belang wil Nederland een overstap naar duurzame energie kunnen maken en in het kader van het klimaatbeleid de uitstoot van CO2 beperken.