Oproep aan Fryslân niet in te stemmen met wijziging beleid windenergie

Provinciale Staten van Fryslân moeten niet ingaan op het voorstel van het provinciebestuur om hoofdstuk 10 van de Verordening Romte Fryslân te schrappen, vindt NWEA. Bestaande windenergieprojecten komen daardoor in gevaar, terwijl ook de Rijksoverheid het belang van die projecten aangeeft.

Het nieuwe provinciebestuur van Fryslân van CDA, PvdA en FNP is een minder groot voorstander van windenergie dan de provincie voorheen kende. De nieuwe coalitie kiest voor een paar gebieden waar windprojecten verwezenlijkt mogen worden, maar schrapt alle andere locaties. Ook als daar al jaren binnen het provinciale beleid aan een project werd gewerkt. Door bij de behandeling van de verordering ruimte het hoofdstuk dat deze projecten mogelijk maakt te schrappen, wil de nieuwe coalitie een snelle overstap maken naar een ander beleid rond windenergie.

Daarmee worden de lopende projecten onmogelijk gemaakt en lijden ondernemers, organisaties en bewoners die bij die projecten betrokken zijn ernstige schade, schrijft NWEA aan Provinciale Staten. De Nederlandse duurzame energiesector ziet als belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van projecten het wisselende, niet-consistente beleid van de overheid. De omslag in Fryslân is een duidelijk voorbeeld van dit niet-consistente beleid.

NWEA wijst Provinciale Staten van Fryslân er op dat minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) in de Tweede Kamer onlangs juist de provincie Friesland kapittelde, omdat hun beleidswijziging niet in lijn is met het streven naar meer duurzame energie.

De brief aan Provinciale Staten is hieronder opgenomen en kan als pdf worden opgevraagd. Ook het Platform Duurzaam Fryslân benadert de Staten. Een brief van het PDF zal later op deze website worden toegevoegd.

Provinciale Staten van Fryslân
t.a.v. Presidium, A.Oortgiessen, griffier
Postbus 20120
8900 Leeuwarden

Plaats en datum Utrecht, 29 mei 2011
Onderwerp: Windenergie in Steatekommisje Lân, Loft en Wetter 1 juni a.s.

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Deze week vergadert de Steatekommisje Lân, Loft en Wetter. Voor de kansen van windenergie in Fryslân wordt dit een belangrijke vergadering. Op de agenda staat het voorstel van Gedeputeerde Staten om hoofdstuk 10 te schrappen van de Verordening Romte Fryslân (voorontwerp). Schrappen van dit hoofdstuk heeft ernstige gevolgen voor de verdere ontwikkeling van windenergie in uw provincie en voor de bedrijven en organisaties die daarmee bezig zijn. Wij verzoeken u dringend niet in te stemmen met het voorstel van GS.

Het stopzetten van lopende windprojecten bemoeilijkt het halen van de doelstellingen voor duurzame energie. Het betekent ook economische schade voor de bedrijven en organisaties die aan deze projecten werken in overleg met en op basis van bestaand beleid van uw provincie. De Nederlandse duurzame energiesector ziet als belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van projecten het wisselende, niet-consistente beleid van de overheid; voor (langjarige) projecten is investeringszekerheid noodzakelijk.

Wij verwijzen u ook naar de opmerkingen van minister M. Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) tijdens een overleg op 19 mei j.l. met de Tweede Kamer. Sprekend over de kansen voor duurzame energie sprak hij rechtstreeks de aanwezige provincie- en gemeentevertegenwoordigers aan en riep hen op tempo te maken met het verlenen van vergunningen voor duurzame energie. Specifiek richting Fryslân sprak hij zijn verontrusting uit over het nieuwe beleid ten aanzien van windenergie dat tot stand lijkt te komen, omdat dit het halen van de landelijke doelstellingen bemoeilijkt (*). Zoals u weet wil de Rijksoverheid juist versterkt inzetten op windenergie op land en vormen van energie uit biomassa, omdat op deze wijze op korte termijn tegen de laagste maatschappelijke kosten de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 bereikt kan worden.

Met het schrappen van hoofdstuk 10 komt ook een einde aan de constructieve dialoog over windenergie die de afgelopen tijd in uw provincie is gevoerd en die onder meer in februari tot nieuw beleid heeft geleid. Over de wijziging die Gedeputeerde Staten nu wil doorvoeren, heeft geen nader overleg plaatsgevonden; inspraak is ook niet mogelijk. Beter is het de dialoog voort te zetten en over mogelijke aanpassingen in het beleid eerst in overleg te treden met een brede vertegenwoordiging van partijen die actief zijn met duurzame energie.

Wij verzoeken u dan ook dringend om artikel 10 van de Verordening Romte Fryslân niet te schrappen en uit te spreken dat Fryslân blijft inzetten op de windprojecten die al jaren lopen en ver in het traject zitten (de zogenaamde ‘pijplijnprojecten’).

Natuurlijk zijn wij graag bereid met u in gesprek te gaan over deze brief.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA
Ton Hirdes, directeur