NWEA-reactie op evaluatie windenergie Fryslân

NWEA heeft de leden van Provinciale Staten van Fryslân een brief gestuurd naar aanleiding van de evaluatie van het windenergiebeleid in hun provincie. Uit het advies van Gedeputeerde Staten bij de evaluatie blijkt dat men het bestaande windenergiebeleid grotendeels ongewijzigd wil voortzetten. Volgens NWEA zijn er wel aanpassingen nodig.

Om de eerder afgesproken doelstellingen ten aanzien van windenergie te halen. Maar ook vanwege de nieuwe ambities op het gebied van windenergie van het kabinet (meer dan een verdubbeling in een paar jaar). Fryslân had volgens NWEA de evaluatie moeten aangrijpen om een hogere ambitie uit te spreken.

Provinciale Staten van Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Tevens per mail verzonden aan de fracties in PS

Plaats en datum Ons kenmerk
Utrecht, 28 januari 2008 Br-secr.128N

Betreft: Evaluatie Windstreek 2000

Cc Gedeputeerde Staten van Fryslân (per mail)
VROM t.a.v. mw G. Fenten, projectleider LUW (per mail)

Geachte leden van Provinciale Staten,

Eind vorig jaar heeft Gedeputeerde Staten de evaluatie van uw windenergiebeleid in Windstreek 2000 vastgesteld. Deze evaluatie wordt binnenkort door Provinciale Staten behandeld. De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) reageert door middel van deze brief op de evaluatie en het daarbij horende advies van het College van GS. Wij rekenen erop dat u deze reactie meeneemt in uw overwegingen aangaande het provinciale windenergiebeleid.

Gedeputeerde Staten trekken de volgende conclusies met betrekking tot de evaluatie van Windstreek 2000:
- Windstreek 2000 kan grotendeels ongewijzigd worden voortgezet.
- Alleen ten aanzien van kleine windturbines kan aan Windstreek 2000 een regeling worden toegevoegd om deze in het buitengebied tegen te gaan.
- GS kiezen ervoor om gemeenten en initiatiefnemers actief te ondersteunen bij de totstandkoming van opschalingclusters.

NWEA wil met name reageren op het voornemen Windstreek 2000 grotendeels ongewijzigd voort te zetten. NWEA dringt er met klem bij u op aan een aantal beperkende maatregelen uit Windstreek 2000 te laten vervallen, zoals de beperking van de masthoogte.

Voorts dringt NWEA erop aan dat de insteek van het provinciale windenergiebeleid naast landschapsverbetering sterker gericht wordt op het creëren van voldoende plaatsingsruimte voor windturbines.

Bij ongewijzigd beleid zoals vastgelegd in Windstreek 2000 is en wordt de provinciale taakstelling, zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW, 2001) niet gehaald. Ongewijzigde voortzetting van dit beleid is dan ook niet in overeenstemming met doelstellingen van het kabinet om in 2012 in Nederland 2.000 MW nieuw windenergie vermogen te hebben gerealiseerd. Het kabinet erkent hiermee het belang van windenergie, dat op korte termijn een aanzienlijke en kosteneffectieve bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Windstreek 2000 weerspiegelt niet het groeiende besef in de noodzaak van windenergie. Met het huidige beleid is het onvoldoende mogelijk om de kansen die windenergie biedt optimaal te benutten.

NWEA stelt voor samen met de Provincie het beleid en de plannen voor de periode ná 2010 te formuleren. Dit kost tijd en het is dan ook van het grootste belang dat hier nu al mee gestart wordt. Zo wordt voorkomen dat als gevolg van het ontbreken van adequaat beleid stagnatie ontstaat en/of onduidelijkheid bij initiatiefnemers en onzekerheid bij investeerders.

Op dit moment (begin 2008) is in uw provincie circa 133 MW aan windenergievermogen gerealiseerd. De taakstelling in het kader van het BLOW is 200 MW opgesteld vermogen in 2010. Uit de evaluatie blijkt dat deze taakstelling niet zal worden bereikt. Mede gelet op de doelstellingen van het kabinet meent NWEA dat Fryslân deze evaluatie aan had moeten grijpen om een hogere ambitie uit te spreken.

De oorzaak dat de huidige taakstelling niet wordt bereikt, is terug te vinden in paragraaf 9.3 van de evaluatie. NWEA onderschrijft de in deze paragraaf genoemde knelpunten. De Provincie is bij uitstek de aangewezen partij om het maatschappelijk en politiek draagvlak voor windenergie te verbeteren. Voor een deel gebeurt dit al door de keuze van Gedeputeerde Staten om gemeenten en initiatiefnemers actief te willen ondersteunen bij de totstandkoming van opschalingclusters. Door het wegnemen van de belemmeringen uit Windstreek 2000 én door het uitspreken van een hogere ambitie, geeft de Provincie een belangrijk signaal aan gemeenten, initiatiefnemers, belanghebbenden en de inwoners van uw provincie.

Met de conclusies die Gedeputeerde Staten trekken uit de evaluatie, lijkt het College zich neer te leggen bij de matige (door)ontwikkeling van windenergie in uw provincie en de negatieve stemming die er heerst. NWEA dringt er op aan een daadkrachtiger en ambitieuzer houding aan te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Ton Hirdes,
directeur Nederlandse WindEnergie Associatie