NWEA-reactie op Energie- en klimaatbeleid Zeeland

NWEA waardeert de wijze waarop de provincie Zeeland zich inzet voor windenergie, schrijft NWEA in een reactie op de provinciale strategienota Energie- en klimaatbeleid 2008-2012. Voor 2012 is een doelstelling van 400 MW opgesteld vermogen windenergie geformuleerd. NWEA betwijfelt wel of de aangewezen locaties voldoende ruimte bieden om die doelstelling te halen. Daarnaast bepleit NWEA dat Zeeland een doorkijk ná 2012 formuleert.

NWEA reageert regelmatig op provinciale ruimtelijke plannen die van belang zijn voor de plaatstingsmogelijkheden van windturbines en op visiestukken over energiebeleid.

Provinciale staten van Zeeland
Directie RMW
Postbus 165
4330 AD Middelburg

Plaats en datum Utrecht, 14 oktober 2009
Ons kenmerk Br-secr.204N

Onderwerp: NWEA zienswijze Ontwerp Provincie Zeeland

Geacht College,

Met belangstelling heeft de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) kennis genomen van de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening Zeeland. NWEA wil met dit schrijven haar zienswijze met betrekking tot het ruimtelijke beleid voor windenergie geven.
NWEA behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken alle organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie.

Wij waarderen de wijze waarop de Provincie Zeeland zich inzet voor windenergie. Met de aanwijzing van concentratielocaties en de ondersteuning van initiatieven op de zogeheten ‘overige’ locaties (de ‘pijplijnprojecten’) ondersteunt en bevordert u initiatieven op deze preferente locaties.

In de strategienota Energie- en klimaatbeleid 2008-2012 heeft u voor 2012 de doelstelling van 400 MW opgesteld vermogen windenergie geformuleerd. Op 1 oktober 2009 stond in de provincie Zeeland 205 MW opgesteld. Om de doelstelling van 400 MW in 2012 te halen, dient dus nog tenminste 195 MW opgesteld te worden.
In de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening worden echter de locaties waar deze 195 MW opgesteld kunnen worden, beperkt. NWEA betwijfelt of deze locaties voldoende ruimte bieden om de doelstelling van 400 MW in 2012 te halen. In de praktijk kan als gevolg van omgevingsfactoren en andere belangen vrijwel nooit het volledig potentieel van een locatie vergund worden.

In de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt opschaling van bestaande turbines buiten de concentratielocaties en de benoemde ‘overige locaties’ niet toegestaan. NWEA pleit ervoor opschaling op bestaande locaties ook toe te staan. Op de bestaande locaties is de omgeving bekend met windenergie en biedt het bestemmingsplan al ruimte voor wind. Opschaling en repowering is, qua vergunningen en procedures, in het algemeen eenvoudiger dan het ontwikkelen van een volledig nieuwe locatie.

De provincie Zeeland zal, als windrijke kustprovincie, een groot aandeel in de Rijksdoelstelling van 6.000 MW op land in 2020 (met een tussendoelstelling van 4.000 MW voor 2012) op zich moeten nemen. Ook om deze doelstelling te halen, is het nodig om ook op de bestaande locaties opschaling en repowering mogelijk te maken.

NWEA is positief over uw doelstelling van 400 MW voor 2012. De vraag is: wat is de doorkijk na 2012? Er wordt opgemerkt dat Zeeland een groot aandeel heeft in de doelstelling van 6.000 MW. Hoe groot is deze? Om inderdaad een groot aandeel in de doelstelling voor 2020 te hebben, zou 800 MW een mooie lange termijn doelstelling zijn voor een windrijke provincie als Zeeland.

Wij vertrouwen erop dat u voldoende aanleiding ziet deze zienswijze te verwerken in de uiteindelijke Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA

Jaap Warners, voorzitter