Onderzoek mogelijkheden gedoogplicht windenergie

In september 2015 heeft Albert de Vries (PvdA) in de Tweede Kamer – in het kader van een eerlijke verdeling van lusten en lasten tussen grondeigenaren en omwonenden van windparken - voorgesteld om te gaan werken met een gedoogplicht voor Wind op Land. Minister Kamp reageerde positief en wil deze mogelijkheid onderzoeken. NWEA is blij dat de minister heeft aangekondigd eerst een gedegen onderzoek te doen over de mogelijkheden en voor- en nadelen van het toepassen van gedoogplicht op grotere schaal en denkt graag mee met de minister hierover.

Nu is al per wet geregeld dat gedoogplicht mag worden toegepast voor Provinciale- en Rijks-coördinatieprojecten (PCR en RCR) voor onder andere windenergie. De windprojectontwikkelaar moet zoiets zelf aanvragen. Tot op heden wordt hier echter door geen van onze leden gebruik van gemaakt omdat zij prefereren in goed overleg en met behoud van een goede verstandhouding tot overeenstemming te komen met hun stakeholders.

Doordat er schaarste op de markt is voor windenergielocaties (en schaarste de prijs opdrijft in een vrije markteconomie) liggen de grondprijzen voor windenergie relatief hoog in Nederland. De verschillen tussen de vergoedingen voor de grondeigenaar en de omgeving lopen mede daardoor nogal uiteen, wat natuurlijk tot onbegrip leidt. De minister heeft de afgelopen twee jaar al de vergoeding van de grondkosten in de SDE+ verlaagd en wil dit komend jaar opnieuw verder verlagen, maar tot op heden heeft dit de prijs in de markt niet beïnvloed, geeft ook ECN aan in haar rapport conceptbasisbedragen voor de SDE+ 2016.

In het Kamerdebat over windenergie van donderdag 3 september heeft Kamerlid Albert de Vries (PvdA) daarom voorgesteld om voortaan een gedoogplicht mogelijk te maken, ook voor projecten die níet onder de PCR of RCR vallen. Verwachting is dat met de dreiging van gedoogplicht de grondkosten zullen verlagen, ook zónder toepassing ervan.

NWEA is voorstander van het eerlijk verdelen van de lusten en lasten van windenergieprojecten. Dus voor locaties waar een eerlijke verdeling niet bereikt kan worden door onderling overleg, zou gedoogplicht mogelijk een uitkomst kunnen bieden.