Meer windenergie mogelijk op Tweede Maasvlakte

Er is méér mogelijk met windenergie op de Tweede Maasvlakte dan in de plannen mogelijk wordt gemaakt, meent NWEA in een inspraakreactie op het ontwerpbestemmingsplan.


De Maasvlakte is één van de beste locaties voor windenergie in Nederland. Windturbines zijn volgens het ontwerpbestemmingsplan mogelijk op en nabij de harde en zachte zeewering. Maar volgens NWEA zou het ook op overig terrein mogelijk moeten zijn, gecombineerd met bedrijfsterrein. Rotterdam kan zo de uitstraling vergroten als gemeente met grote klimaatambities.

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Onderwerp: Maasvlakte 2 ontwerpbestemmingsplan

Plaats en datum Utrecht, 7 febuari 2008
Ons kenmerk Br-secr.130N

Geacht College,

Op 29 mei 2007 zonden wij u onze reactie over windenergie in het voorontwerp-bestemmingsplan Maasvlakte 2. Het verheugt ons dat de zeer beperkte mogelijkheden in het voorontwerp voor plaatsing van windturbines zijn uitgebreid in het ontwerp van uw plan.

Gezien de ambitieuze doelstelling van de gemeente Rotterdam voor duurzame energie zijn wij op basis van onze ervaring met plaatsing van windparken evenwel van mening dat de mogelijkheden op de Maasvlakte aanzienlijk groter zijn dan nu op basis van uw ontwerp bestemmingsplan wordt toegestaan.

De Maasvlakte is in Nederland voor windenergie één van de beste locaties op land. De Maasvlakte is groot in oppervlakte, heeft een uitstekende windvang en past binnen het ruimtelijke beleid om windturbines bij voorkeur op of aan de rand van bedrijfsterreinen te plaatsen. Daarnaast biedt het feit dat de Maasvlakte 2 nog wordt ontwikkeld optimale mogelijkheden om vanaf de ontwerpfase rekening te houden met de inpassing van windenergie.

De plaatsing van windturbines zal thans bij recht mogelijk worden gemaakt op de zachte zeewering. Wij verzoeken u dringend om ook op overig terrein windenergie, gecombineerd met bedrijfsterrein, mogelijk te maken. Dit kan door met betrekking tot het plangebied het College van B&W de bevoegdheid te geven om per geval te beslissen over verzoeken voor windturbines.

Goede locaties voor windmolens bevinden zich met name ook in zee tot 2 km buiten de zeewering. NWEA pleit ervoor dat deze mogelijkheden buiten de zeewering verder worden ontwikkeld, mits natuurlijk uit verdere studies ten behoeve van andere besluiten blijkt dat scheepvaartveiligheid, natuur en andere belangen zich daartegen niet verzetten. Windturbines op juist deze locaties zullen de uitstraling versterken van Rotterdam als gemeente die werkelijk werk wil maken van duurzame energie. De pkb - op rijksniveau – staat zoute plaatsing (nog) niet toe, maar het opnemen in dit bestemmingsplan onder voorbehoud is niet strijdig met de pkb. De gemeente Rotterdam toont hiermee aan dat ze haar klimaatambities ruimschoots vorm geeft

Wij zijn gaarne bereid onze inspraakreactie mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

Nederlandse WindEnergie Associatie
Joop Lasseur, voorzitter