Vervoerscapaciteit elektriciteit Noord-Nederland

Door onder meer de plannen voor nieuwe kolencentrales in de Eemshaven dreigt er voor duurzame energieprojecten in de regio Noord Nederland geen ruimte beschikbaar te zijn op het hoogspanningsnet.

Projecten zullen in de wacht gezet worden. Dat strookt niet met de alom gewenste groei van duurzaam opgewekte elektriciteit. NWEA heeft de minister van Economische Zaken gevraagd voor een oplossing te zorgen.

De minister van Economische Zaken
Mevrouw M. van der Hoeven
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EL DEN HAAG


cc
de minister van VROM, mw. J. Cramer
de directie van TenneT te Arnhem
dhr. F.J. Otte, ministerie van EZ, DG Energie & Telecom
dhr. B.A. Wilbrink, ministerie van EZ, DG Energie & Telecom
dhr. A. Littel, ministerie van Vrom, DG Ruimte


Plaats en datum Utrecht, 17 juli 2007
Ons kenmerk Br-secr.104N


Betreft: vervoerscapaciteit elektriciteit Noord Nederland

Excellentie, geachte mevrouw Van der Hoeven,

Uit verschillende berichten in de media, correspondentie van onder meer Gedeputeerde Staten van Drenthe en informatie uit concrete projectinitiatieven van onze leden, blijkt een tekort te zijn ontstaan in de vervoerscapaciteit van elektriciteit in het hoogspanningsnet voor de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en voor de provincie Overijssel in het gebied boven Zwolle. Dit tekort in vervoerscapaciteit is ontstaan als gevolg van de aanlanding van de Norned-kabel in de Eemshaven en de aanvragen die zijn ingediend voor de geplande bouw van twee grote ‘kolencentrales’ eveneens in de Eemshaven.

Het gevolg van dit tekort in vervoerscapaciteit is onder andere dat verschillende duurzame energie-initiatieven in de betreffende regio geen doorgang kunnen vinden tot het moment dat weer voldoende vervoerscapaciteit beschikbaar is. Naar het zich laat aanzien, wordt uitbreiding van de vervoerscapaciteit op korte termijn niet voorzien. Er dient rekening te worden gehouden met een realisatietermijn van tussen de 5 en 10 jaren.
De aanvragen van energiecentrales die gebruik maken van fossiele energiedragers belemmeren dus per direct de verdere realisatie van duurzame energie-initiatieven, waaronder een aantal windenergieprojecten. De klimaatdoelstellingen van het kabinet worden hiermee van twee kanten gedwarsboomd; enerzijds door de bouw van kolencentrales en anderzijds door het niet realiseren van duurzame energieprojecten. Dit lijkt ons een ongewenste ontwikkeling.

Naar wij begrijpen wordt door onder meer uw ministerie en TenneT naar de problematiek gekeken. Daaruit maakt de Nederlandse WindEnergie Associatie op dat ook u zich niet kunt verenigen met de geschetste problematiek. Graag zouden wij willen weten hoe en op welke termijn u het probleem wenst op te lossen. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de netbeheerder altijd voorrang geeft aan de aansluiting van duurzame energiebronnen op het net. Vanuit de kant van NWEA zijn wij natuurlijk gaarne bereid mee te denken over mogelijke oplossingen.

Met vriendelijke groeten,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA

Joop Lasseur, voorzitter