Reactie NWEA op advies D-Cision/Brattle (congestiemanagement)

NWEA heeft met een brief aan het ministerie van Economische Zaken gereageerd op het advies van D-Cision/Brattle over het systeem voor congestiemanagement.

Nederland dient onmiddellijk de Europese Richtlijn, die voorrang voor duurzaam regelt, te implementeren, meent NWEA. Eerder werd door de Nederlandse regering gesteld dat het regelen van voorrang niet nodig was. Alle in Nederland geproduceerde elektriciteit zou immers getransporteerd worden en alle productie-eenheden worden aangesloten. Maar als er sprake is van congestie op het net, wordt dus niet alles per definitie getransporteerd. Voorrang voor duurzaam dient dan ook onverwijld wettelijk te worden vastgelegd en moet vooruitlopend daarop uitgangspunt zijn bij welke vorm van congestiemanagement dan ook.

 

Ministerie van Economische Zaken
Directie Energiemarkt
T.a.v. de heer Hans Nikkels
Postbus 20101
2500 EZ DEN HAAG

Plaats en datum Utrecht, 20 juli 2009
Ons kenmerk Br-secr. 189N
Uw kenmerk ET/EM/9117239

Onderwerp: Reactie n.a.v. advies van D-Cision/Brattle (systeem congestiemanagement)

Geachte heer Nikkels,

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) wil bij deze graag reageren op het advies van D-Cision/Brattle over het systeem voor congestiemanagement. Wij beperken ons in deze zienswijze overigens tot een aantal punten.

Voorrang voor duurzaam

Volgens D-Cision/Brattle is de implementatie van ‘voorrang voor duurzaam’ afhankelijk van de definitie van duurzaam en het toegepaste systeem voor congestiemanagement. Zo zou bij bepaalde systemen (met clearing via de elektriciteitsbeurs) concurrerend geprijsde duurzame elektriciteit wel en niet-concurrerend geprijsde duurzame elektriciteit niet met voorrang ingezet mogen worden.
De Europese Richtlijn is op dit punt volgens ons echter duidelijk. De Nederlandse regering heeft zich tot op heden op het standpunt gesteld dat voorrang voor duurzaam niet nodig zou zijn, omdat in Nederland alle producenten worden aangesloten en alle aangeboden elektriciteit getransporteerd wordt. Nu dat als gevolg van congestie kennelijk niet meer het geval is, dient Nederland onverwijld de Europese Richtlijn te implementeren. Elk systeem van congestiemanagement dient te anticiperen op en uit te gaan van voorrang voor duurzaam. Voor zover er discussie is over de definitie van duurzaam (ook hoogrenderende WKK wordt in de Richtlijn gedefinieerd als duurzame energie) dienen logischerwijze producenten, die volledig gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon en water) in elk geval met voorrang aangesloten te worden en de elektriciteit geproduceerd met deze energiebronnen dient in ieder geval met voorrang getransporteerd te worden.

Interconnectoren

Het advies stelt dat het vrijwel onmogelijk is om met buitenlandse system operators afspraken te maken over congestiemanagement. Daarom zou het niet mogelijk zijn om congestiemanagement toe te passen op de elektriciteit, die via interconnectoren wordt aangeboden of wordt afgevoerd.
Wij kunnen ons daarin niet vinden. Ongeacht welk systeem voor congestiemanagement wordt ingevoerd, dient dit óók betrekking te hebben op de elektriciteit die via interconnectoren wordt uitgevoerd of ingevoerd. Er kan zich anders de vreemde situatie voordoen dat de grootste veroorzakers van congestie geen bijdrage aan de oplossing van het probleem hoeven te leveren. Het nieuw te bouwen c.q. geplande grootschalige conventionele vermogen - veelal kolencentrales - op de Maasvlakte en in Noord-Groningen, is met name bedoeld voor de levering op de Europese elektriciteitsmarkt. Als het transport van de daar geproduceerde elektriciteit via het Nederlandse net naar de interconnectoren met Duitsland, België en Noorwegen buiten het systeem van congestiemanagement wordt gehouden, kunnen wij niet anders dan constateren dat de grootste veroorzakers van congestie buiten schot blijven.

Kosten

De kosten van congestiemanagement zijn niet duidelijk en het is ook nog niet bekend op welke wijze deze kosten worden verdeeld c.q. toegerekend aan partijen. Hoewel het advies constateert dat dit voor marktpartijen een belangrijk aspect is, komen D-Cision/Brattle niet met een uitwerking of voorstel.
NWEA onderschrijft dat het hier een voor alle betrokkenen belangrijk issue betreft; het is noodzakelijk dat de kosten van het voorgestelde systeem voor congestiemanagement van te voren bekend zijn of dat de kosten van een bepaald systeem in verhouding tot alternatieve systemen bekend zijn, dan wel de kosten van het alternatief voor congestiemanagement bekend zijn. Alleen dan is het mogelijk tot een verantwoorde keuze te komen. Ook de vraag wie deze kosten moet dragen is voor marktpartijen van wezenlijk belang.
Wij achten een advies over een systeem voor congestiemanagement onvoldoende onderbouwd, indien een indicatie van de kosten ontbreekt of indien een vergelijking van de kosten van het voorgestelde systeem in relatie tot de kosten van alternatieven ontbreekt.

T-prognose

In het advies wordt het punt van de individuele T-prognose gebagatelliseerd.
Volgens de opstellers stelt elke producent nu al een T-prognose op. Formeel is dit juist. Een aantal partijen heeft het PV-management en PV overgedragen aan PV-partijen; deze bundelen de individuele prognoses tot collectieve prognoses. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat afwijkingen in individuele prognoses uitmiddelen wanneer prognoses gebundeld worden. Met name bij niet regelbare energiebronnen, die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon en water) is dit het geval. Wanneer meerdere individuele prognoses van producenten, die gespreid zijn over een groter geografisch gebied, gebundeld worden, middelen de afwijkingen zich uit.
Wanneer individuele prognoses van met name deze categorie producenten individueel beoordeeld worden, zal de afwijking per individu significant zijn. Bij de inrichting van een systeem van congestiemanagement zal hiermee terdege rekening moeten worden gehouden.
Op elk systeem van congestiemanagement zal de impact van de werkelijk optredende afwijkingen van individuele T-prognoses in het geval van producenten, die gebruik maken van hernieuwbare, niet regelbare energiebronnen, zodanig substantieel zijn, dat uitsluitend indien het systeem hierop uitgelegd is, hiermee adequaat en afdoende omgegaan kan worden.

Taal

Tot slot verbaast het ons dat het rapport van D-Cision/Brattle enkel in het Engels wordt verspreid. Wij bepleiten een Nederlandstalige variant en verzoeken u daarvoor ook zorg te dragen bij volgende rapporten en adviezen in het kader van congestiemanagement.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA

Ton Hirdes, directeur