NWEA aan minister: 'Wel differentiatie invoeren per 2012'

NWEA verzoekt minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) met klem wél differentiatie per 2012 voor wind op land binnen de SDE+ in te voeren. "Uit- of afstel leidt tot een groot nadeel voor windenergie op land binnen de SDE+", schrijft NWEA.

Er ontstaat een ongelijk speelveld. Wind kan niet concurreren met de andere technieken om de laagste prijs en dat druist in tegen de opzet van de regeling.

Gedurende het afgelopen jaar is door NWEA, ECN/KEMA en het ministerie van EL&I hard gewerkt aan differentiatie. Tot voor kort werd steeds aangegeven dat alles op schema lag om invoering per 1 januari mogelijk te maken. NWEA was dan ook onaangenaam verrast door de mededeling begin oktober dat gedacht werd aan uitstel. Daarna is verder overleg geweest met het ministerie, waarbij NWEA duidelijk maakte dat afzien van differentiatie leidt tot een ongelijk speelveld binnen de SDE+ voor wind op land. En dat veel projecten komend jaar niet kunnen indienen voor de SDE+ omdat zij door de systematiek van de SDE+ een hogere kostprijs per kWh moeten aangeven, dan de feitelijke (lagere) kostprijs.

Binnen de SDE+ vindt concurrentie plaats om de laagst mogelijke kostprijs per kWh. Zonder differentiatie geldt voor wind op land een kostprijs van ongeveer 9,6 cent per kWh; de kostprijs is daarbij berekend op 2200 vollasturen. Wind kan daardoor in 2012 pas vanaf fase 3 meedingen binnen de SDE+. Als alle geproduceerde kWh tellen, geldt voor projecten met meer dan 2200 vollasturen een lagere prijs per kWh. Zij kunnen dan in fase 2 al meedingen (tot 9 cent/kWh) en maken daardoor meer kans voor SDE+ in aanmerking te komen, omdat het beperkte budget voor de SDE+ snel is vergeven.

__________________________________________________________________________________________

De heer drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG

Plaats en datum Utrecht, 15 november 2011
Ons kenmerk Br-secr.294N
Uw kenmerk ETM/ED 11129353

Onderwerp: SDE+ 2012 Uitstel differentiatie wind op land

Excellentie, Geachte heer Verhagen,

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is ernstig teleurgesteld over uw besluit om differentiatie voor wind op land niet op te nemen in de SDE+ voor 2012. De SDE+ gaat uit van concurrentie tussen technieken. Door de specifieke berekeningswijze van de kostprijs kan wind op land feitelijk niet concurreren. Voor wind op land ontstaat zo binnen de SDE+ een ongelijk speelveld. Dit is met differentiatie te voorkomen.

In uw brief van 3 november jl aan de Tweede Kamer (kenmerk: ETM/ED/11129353) geeft u aan de huidige systematiek voor wind op land in 2012 niet te willen wijzigen. Als belangrijkste reden stelt u dat meer tijd nodig is om de mogelijkheden en risico’s van differentiatie uit te zoeken om een besluit te kunnen nemen voor invoering in 2013.

Uit- of afstel van invoering van differentiatie leidt echter tot een groot nadeel voor wind-energie op land binnen de SDE+ en druist in tegen de bedoeling van de regeling, waarbij voorrang wordt gegeven aan de goedkoopste opties. Voor wind op land geldt dat projecten deze laagste prijs feitelijk niet kunnen hanteren. Goedkope kWh-en gaan zo verloren.

Het besluit om differentiatie uit te stellen is voor NWEA een onaangename verrassing, omdat tot begin oktober - toen tijdens overleg door uw medewerkers het voornemen tot uitstel werd medegedeeld - door NWEA, ECN/KEMA en uw ministerie hard gewerkt is aan het tot stand brengen van een goed werkende differentiatiemethode. In alle besprekingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, is door uw medewerkers bij herhaling aangegeven dat het proces voor invoering van differentiatie per 1 januari 2012 op schema lag.

Daarnaast is door u bij herhaling de stellige indruk bij de Tweede Kamer gewekt dat u serieus voornemens was om differentiatie in 2012 in te voeren.

Het niet invoeren van differentiatie in 2012 heeft ernstige consequenties, omdat daarmee de noodzakelijke bijdrage van wind op land aan de doelstellingen voor 2020 in gevaar komt. Meer in het bijzonder:

De SDE+ gaat uit van de laagste kostprijs per kWh. Als gevolg van het gehanteerde maximum op het aantal vollasturen (2200 uur) moeten veel wind op land projecten in de huidige SDE+ regeling met een hogere kostprijs rekenen dan de werkelijke kostprijs per kWh: zonder dit maximum zou wind op land eerlijker kunnen concurreren met de andere opties;
In de huidige regeling wordt geen rekening gehouden met verschillen in windaanbod tussen locaties, waardoor op de windarmere locaties (evenzeer nodig voor het maximaliseren van de bijdrage van wind op land aan de doelstellingen) de onrendabele top onvoldoende wordt afgedekt.
De huidige regeling stimuleert MW (opgesteld vermogen) in plaats van zo goedkoop mogelijke MWh (productie) en leidt dus niet tot zo weinig mogelijk subsidie per kWh.
Deze nadelen kunnen naar de mening van NWEA alleen door differentiatie worden weggenomen.

Tijdens het intensief en constructief overleg afgelopen jaar is gewerkt aan een voorstel voor differentiatie dat de genoemde problemen oplost en een concreet perspectief biedt voor een volwaardige bijdrage van wind op land aan de doelstellingen. NWEA heeft daarbij concrete oplossingen aangedragen voor de door uw ministerie gesignaleerde problemen met het tijdig, correct en met voldoende zekerheden kunnen invoeren van differentiatie. Uit- of afstel van differentiatie doet geen recht aan het werk dat afgelopen jaar is verzet.

NWEA ziet mogelijkheden om de periode tot openstelling van de SDE+ voor wind op land in fase II (tot 9 cent/kWh) per april 2012 te benutten om de regeling in te voeren en de door u gewenste afweging van mogelijkheden en risico’s te realiseren.

Wij verzoeken u met klem er zorg voor te dragen dat wind op land niet wordt achtergesteld ten opzichte van andere opties en dringen erop aan dat, conform de doelstelling van de SDE+ regeling en de verwachtingen die bij de sector en bij de Tweede Kamer zijn gewekt, differentiatie voor wind op land onveranderd in 2012 wordt ingevoerd. Wij zullen hiervoor graag onze kennis en capaciteit blijven inzetten en dringen in dit verband aan op het maken van concrete procesafspraken om invoering mogelijk te maken.

Omdat de Tweede Kamer zich binnenkort ook zal uitspreken over de SDE+ regeling voor 2012, hebben wij een afschrift van deze brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Uiteraard zij wij graag bereid deze brief nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA

Jaap Warners, voorzitter
Ton Hirdes, directeur