IEC-norm opvolger van NVN-voornorm

De normering voor de certificering van windturbines is onlangs aangepast. De certificeringscommissie NEC'88 heeft in maart 2006 officieel bepaald dat nieuwe Europese IEC-normen gelden als opvolger van de Nederlandse voornorm NVN 11400-0.

Dit om te zorgen dat de in Nederland te gebruiken kwaliteitsnormen voldoen aan de 'state of the art' ontwerpgebruiken en vanwege de harmonisatie van de Nederlandse certificeringseisen met internationaal gebruik. NWEA constateert dat deze wijziging nog niet is doorgevoerd in de tekst van een aantal regelingen in de fiscale en subsidie sfeer, maar ook waar het gaat om bouw- en milieuvergunningen.. Daardoor kunnen onduidelijkheden ontstaan, waardoor bijvoorbeeld overheden of andere betrokkenen blijven vasthouden aan de inmiddels vervangen normen. Per brief is aan de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Vrom, de VNG en SenterNovem gevraagd om dienaangaande actie te ondernemen.

Bijgaand de tekst van de brief zoals deze aan de verschillende instanties is verzonden, alsmede de officiële publicatie van de commissie NEC'88. Uit die laatste blijkt overduidelijk dat de normen formeel vervangen zijn.

Ministerie van Economische Zaken
T.a.v. de heer Ir. E.C.R.H. Eijkelberg
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG


Plaats en datum Utrecht, 12 juni 2007
Ons kenmerk Br-secr.96N

Onderwerp:
Certificering windturbines in Nederland: “IEC 61400-1, Ed.3” en “IEC WT01” zijn opvolger van NVN 11400-0

Geachte Heer Eijkelberg,

Windturbines die in Nederland worden geplaatst dienen, conform officiële normen, een kwaliteitscertificering te hebben. Eén van deze normen, de NVN 11400-0,1999, wordt in verschillende regelingen met betrekking tot windturbines genoemd. Het gaat daarbij om regelingen in de subsidie- en fiscale sfeer, maar bijvoorbeeld ook om regelingen met betrekking tot de bouw- en milieuvergunning.

Op 27 maart 2006 heeft NEC 88 een officiële publicatie (zie bijlage) doen uitgaan waarin de combinatie van “IEC 61400-1, Ed.3” en “IEC WT01” formeel als opvolgers worden aangemerkt van de Nederlandse voornorm NVN 11400-0, 1999. Deze opvolging is nodig om te conformeren aan ‘state of the art’ ontwerpgebruiken en de harmonisatie van de Nederlandse certificeringseisen met internationaal gebruik. De standaard “IEC 61400-1, Ed.3” formuleert ontwerpeisen voor windturbines; “IEC WT01” is een certificeringprogramma gebaseerd op IEC 61400-1.

Deze vervanging van de NVN-norm door de IEC-norm is nog niet in alle hiervoor bedoelde regelingen doorgevoerd. Zo bevatten het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer, de Regeling Groenprojecten en de EIA-regeling nog bepalingen die rechtstreeks naar de NVN-norm verwijzen.

Windturbinefabrikanten laten hun nieuwe windturbines niet meer toetsen op basis van de NVN-norm, maar slechts nog op basis van de IEC-norm. Hoewel dit materieel geen problemen kan opleveren, de IEC norm is immers minstens gelijkwaardig aan de NVN-norm waar het de veiligheid e.d. betreft, kunnen hierdoor formeel ongewenste situaties ontstaan.

Om onnodige problemen of onduidelijkheden te voorkomen verzoekt NWEA om een zo spoedig mogelijke inventarisatie van alle regelingen waarin de genoemde NVN-norm als uitgangspunt wordt genoemd en het in die regelingen vervangen van genoemde NVN-norm door de genoemde IEC-norm.

De hierboven genoemde normen zijn aan ontwikkeling onderhevig en zullen van tijd tot tijd in een nieuwe versie uitgebracht worden. De versies zoals hier worden vermeld zijn op dit moment geldig. Wellicht is het raadzaam om bij wijziging van de betreffende regelingen de woorden “of een toekomstige Europese norm die genoemde norm vervangt” op te nemen, om zo de regeling altijd actueel te hebben zonder deze bij iedere normwijziging te hoeven aanpassen.

Samenvattend: Vanaf maart 2006 is de combinatie van de Europese veiligheidsnormen “IEC 61400-1, Ed. 3” en “IEC WT01” de officiële opvolger van de Nederlandse voornorm NVN 11400-0 uit 1999. Daar waar in wetten/regelingen wordt gesproken van de “NVN 14000-0, 1999”, voldoen nu de IEC veiligheidsnormen. Dit houdt in dat windturbines die het Europese typecertificaat hebben verkregen in Nederland kunnen worden geplaatst. Een deel van de regelgeving moet hieraan nog worden aangepast.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen er op dat u aan ons verzoek gehoor zult geven.


Met vriendelijke groeten,
Nederlandse WindEnergie Associatie NWEA
Joop Lasseur, voorzitterNEC88 27 March 2006

Introduction
This document formally declares the combination of IEC 61400-1, Ed.3, and WT01 to be the successor of the Netherlands prestandard NVN 11400-0, 1999. This succession is necessary to comply with the state of the art design practices and the harmonisation of the Netherlands certification requirements with international practice.

The IEC 61400-1, Ed.3 standard gives design requirements for wind turbines.

This document specifies a type certification scheme fully based on the IEC WT01
certification document and the IEC 61400-1, Ed.3 standard.

Type certification deals with structural safety.

Objective

The design criteria deal with safety philosophy, quality assurance and engineering integrity and specify requirements for the safety of wind turbines, including design, installation, and operation under specified environmental conditions. The purpose is to provide the appropriate level of protection against damage from all hazards from these systems during their planned lifetime.

If the manufacturer can demonstrate that, without deviating from the objective stated above, other criteria are applicable in the case of a particular design, then the certifying authority may accept these other criteria.

Scope

These criteria apply to wind turbines producing electricity that are connected to the electrical power network.

The criteria apply to a wind turbine including the tower and the connection between the tower and the foundation but do not include the foundation itself. The criteria, however, also cover the requirements to be imposed on the foundation insofar as these arise from the design of the wind turbine.

Normative references

In this document reference is made to existing international standards. In the Netherlands, European standards, IEC standards, ISO standards and Netherlands NEN standards apply.

At the time of publication of these criteria, the standards listed below were valid. All
normative documents are subject to revision.

IEC 61400-1 Ed.3: Wind turbines - Part 1: Design requirements.
IEC WT01: IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines, Rules and procedures.

Certification requirements

Compliance with the requirements laid down in the clauses of document IEC 61400-1 shall be demonstrated by means of Type Certification.

Type Certification shall follow the procedures for Type Certification as specified in the
document IEC WT 01. The certification can be limited to all mandatory modules. It may be extended to include one or more of the optional modules.