De commissies, subcommissies en werkgroepen van NWEA

NWEA is inhoudelijk georganiseerd in vijf commissies met daaronder verschillende subcommissies en werkgroepen. De leden zijn deskundigen vanuit de aangesloten bedrijven en organisaties van NWEA.


De Commissie Wind op Zee houdt zich bezig met alle aspecten die te maken hebben met windenergie op de Noordzee, zoals wet- en regelgeving, tenderprocedures, locatiekeuzes, subsidiemogelijkheden en de aansluiting op het elektriciteitsnet. In de Commissie zijn de initiatiefnemers vertegenwoordigd die plannen hebben ingediend voor windparken op het Nederlands deel van de Noordzee of dit van plan zijn te doen. Onder de Commissie Wind op Zee vallen drie werkgroepen:

De Werkgroep Uitrol houdt zich bezig met de invulling van de windgebieden op zee zoals aangegeven in o.a. de kavelbesluiten van het Rijk. De Werkgroep levert actief een bijdrage aan de (in)formele consultatie van onder meer de openstelling van de windparken voor andere activiteiten, onderzoek naar ecologie en luchtvaart.
De Werkgroep Financiën & Net op Zee richt zich op de aanleg van het elektriciteitsnet op zee, financieringsvoorwaarden voor windparken op zee en het tender/subsidiesysteem. De Werkgroep levert (in)formeel advies aan de overheid over het verbeteren van wetgeving en de tendersystematiek. Daarnaast geeft zij advies aan TenneT over de aanleg van het net op zee.
De Werkgroep Routekaart Wind op Zee 2030 houdt zich bezig met de verdere realisatie van windparken op zee vanaf het jaar 2020. De Werkgroep bepaalt de randvoorwaarden die vanuit de windsector nodig zijn voor de verdere uitrol en adviseert de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu over de wijze waarop de uitrol vormgegeven moet worden.


De Commissie Wind op Land werkt aan het versterken van de positie van windenergie op land in wet- en regelgeving en in ruimtelijke plannen van Rijk en provincies. Deze Commissie heeft drie subcommissies:
De Subcommissie Financiën heeft als doel het zorgen voor goede financieel-economische randvoorwaarden voor zowel investeringen in windenergie als de exploitatie van windmolens, en houdt zich bezig met de werkwijze van regelingen als de SDE+ (de Stimuleringsregeling Duurzame Energie+). Voor dat laatste punt is er een aparte werkgroep SDE+ (zie hieronder).
De Subcommissie Netinfrastructuur houdt zich bezig met de problematiek rond het aansluiten van windparken op het elektriciteitsnet. Aspecten als de vergoeding voor de aansluiting in de SDE+, de afstemming van plannen tussen ontwikkelaars en netbeheerders en capaciteitsvraagstukken liggen in deze Subcommissie op tafel.
De Subcommissie Ruimte heeft als doel om alle ruimtelijke knelpunten voor windenergie op land te beslechten. Er zijn een aantal gespecialiseerde werkgroepen die onder de Subcommissie Ruimte vallen:

De Werkgroep Obstakelverlichting richt zich op het maken van afspraken met de overheid en de luchtvaartsector. Inzet van de Werkgroep is om de overlast door obstakelverlichting zo laag mogelijk te maken zonder daarbij de veiligheid in gevaar te brengen.
De Werkgroep Verlengde Levensduur denkt na over de manier waarop de windsector haar verantwoordelijkheid kan nemen om windturbines waarvan de technische levensduur is verstreken op een veilige manier te laten doordraaien. Inmiddels is er hiervoor een NEN-richtlijn opgesteld.
De Werkgroep Gedragscode is binnen NWEA verantwoordelijk voor de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land.
De Werkgroep Geluid houdt zich bezig met alle wetten en regels rondom de geluidsproductie van windmolens.
De Werkgroep Omgevingswet volgt het proces van de invoering van de Omgevingswet en richt zich, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, op het zo goed mogelijk vastleggen van het windbelang in deze omvangrijke wet.
De Werkgroep Handboek Risicozonering richt zich op het verbeteren en het in de praktijk brengen van dit Handboek en zet zich in voor het borgen hierin van de windbelangen met betrekking tot externe veiligheid.


De Commissie Veiligheid & Opleidingen richt zich op de bedrijfsvoering van windmolens. Het gaat onder andere om veilig werken aan en in windmolens, veilige bedrijfsvoering en gestructureerd onderhoud. De Commissie adviseert onder andere over de Arbocatalogus Windenergiebedrijven voor veilig werken aan molens. Onder de Commissie valt deze werkgroep:

De  Werkgroep IJsproblematiek heeft het Veiligheidsprotocol IJsafzetting Windturbines opgesteld. Dit protocol is een belangrijk hulpmiddel bij het veilig exploiteren van windmolens tijdens (de zeldzame) omstandigheden dat er zich ijs kan afzetten op de wieken.


De Commissie Public Affairs richt zich met name op de agenda van de Tweede Kamer. Samen met de leden en met externe partijen werken we aan betere wet- en regelgeving op de terreinen die voor windenergie relevant zijn. In de Commissie worden strategieën voor politieke beïnvloeding besproken, acties bedacht en taken verdeeld.


De Commissie Communicatie & Participatie bevordert primair de acceptatie van windmolens. De Commissie werkt daartoe samen met de leden van NWEA (o.a. bedrijven en burgercoöperaties) en met externe belanghebbenden zoals de groene organisaties en overheden. Het werkterrein van de Commissie betreft daarnaast de externe positionering van windenergie.


Ook is er de aparte Werkgroep Miniwindmolens. In deze Werkgroep zijn producenten, adviseurs en importeurs van miniwindmolens verenigd. Alle Commissies en Werkgroepen van NWEA houden zich aan de Competition Compliance Guidelines zoals opgesteld door WindEurope.