• Home
  • Nieuws
  • NWEA onderschrijft 'Nederland krijgt nieuwe energie'

NWEA onderschrijft 'Nederland krijgt nieuwe energie'

NWEA onderschrijft het partijoverstijgend voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ met een pleidooi voor een Deltaplan Nieuwe Energie. Het voorstel is opgesteld door werkgroepen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, VVD en SGP en vandaag in Nieuwspoort gepresenteerd.

"Wij zijn verheugd dat de genoemde politieke partijen de noodzaak onderschrijven om volledig over te stappen op het gebruik van hernieuwbare energie", aldus NWEA-voorzitter Jaap Warners. "Doordat zij dezelfde knelpunten onderkennen, maar ook dezelfde oplossingen voorstellen, wordt voorkomen dat de transitie naar een duurzame energievoorziening strandt in partijpolitiek."

In een brief aan de politieke partijen, die een bijdrage hebben geleverd aan ‘Nederland krijgt nieuwe energie’, roept NWEA hen op om in de verkiezingsprogramma’s integraal naar het rapport te verwijzen en het tot inzet te maken bij het opstellen van een nieuw regeerakkoord.

Het voorstel noemt een aantal noodzakelijkheden om over te gaan naar een volledige hernieuwbare energievoorziening, die NWEA volledig onderschrijft, zoals de invoering van een Deltawet Nieuwe Energie, realisatie van meer verbindingen met het buitenland door middel van een supergrid en meer interconnectoren, een vereenvoudiging van het subsidiestelsel en toerekening van de maatschappelijke kosten aan de energiebron bij productie en verbruik van elektriciteit. Wat dat laatste betreft, beschrijft het voorstel dat de emissierechten voor CO2 op dit moment slechts € 13 per ton CO2 bedraagt, terwijl de economische schade per ton CO2 € 67 bedraagt. NWEA-voorzitter Warners: "Door deze maatschappelijke kosten toe te rekenen aan fossiele energie, wordt energiebesparing bevordert en wordt hernieuwbare energie concurrerend en niet meer afhankelijk van subsidies."

De visie van NWEA wordt bevestigd in 'Nederland krijgt nieuwe energie'. Zoals het besef dat een landelijke en Europese elektriciteitsvoorziening, die gebaseerd is op een volledig hernieuwbare energiemix, mogelijk, haalbaar en noodzakelijk is en bijdraagt aan de leverings- en voorzieningszekerheid in Europa. Ook wordt Europa minder kwetsbaar voor sterke variaties in de energieprijzen als gevolg van problemen bij de winning en/of het transport in politiek instabiele regio’s of als gevolg van natuurrampen.

Ook andere uitgangspunten herkent NWEA terug in het document, bijvoorbeeld dat windenergie momenteel de goedkoopste vorm van hernieuwbare energie is en dat het maximum aandeel van windenergie in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening fors kan toenemen (tot 70% van het totale verbruik) bij meer internationale koppelingen van nationale netten.

Het visiestuk constateert een aantal praktische drempels voor een versnelde groei van hernieuwbare energie, zoals het gegeven dat het bij de overheid ontbreekt aan een consistente lange termijn-koers met een samenhangend pakket beleidsinstrumenten en aan een ‘sense of urgency’. Voor het bedrijfsleven is investeringszekerheid de sleutel tot energietransitie. Warners: "Voor het bedrijfsleven zijn stabiliteit en langjarige investeringszekerheid van belang, blijkt ook uit vergelijkingen tussen de aanpak in Nederland en andere landen. NWEA bepleit dan ook dat bijvoorbeeld aanpassingen aan het stimuleringsstelsel in dat licht bezien worden. Wanneer gekozen wordt voor een wijziging van het subsidiestelsel moet de wijziging gefaseerd worden ingevoerd, met een voldoende lange overgangsperiode."