NWEA bekijkt SDE

De brief van het kabinet aan de Tweede kamer over de SDE voor 2009 is onlangs verstuurd. NWEA laat op dit moment een bureau de hoogte van de SDE-bijdrage en -methodiek voor windenergie beoordelen.

Op 3 maart spreekt de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken over de SDE. Vorig jaar is slechts voor 85 MW windenergie SDE toegekend. De ruimte op de rijksbegroting bedroeg 500 MW. Alom bekend was dat er over 2008 en 2009 relatief weinig SDE aangevraagd zou worden, als gevolg van de 'post-MEP-dip'. Door het op nul stellen van de MEP (de voorloper van de SDE) in 2006, werden veel pojecten stilgelegd en is onnodig veel vertraging ontstaan. De minister noemt vertragingen in de vergunningaanvragen als voornaamste oorzaak voor het weinige aantal MW waarvoor SDE is aangevraagd.

Het is de vraag of vertragingen in de vergunningaanvraag de enige oorzaak zijn. Eerder is al, ook vanuit NWEA, gewezen op het feit dat de SDE niet geschikt is voor projecten in het binnenland waar het minder of minder hard waait. Projecten die hard nodig zijn om de gewenste verdubbeling van windenergie mogelijk te maken. NWEA wees er ook op dat in de basisbedragen SDE van een aantal verkeerde uitgangspunten was uitgegaan, zoals te lage investeringsbedragen. Op dit moment laat NWEA de SDE op basis van projectvoorstellen door een bureau beoordelen en zal op basis daarvan reageren richting rijksoverheid en politiek.

Overigens is op de rijksbegroting voor vier jaar SDE voor windenergie op land gereserveerd, zodat in totaal 2.000 MW bijgebouwd kan worden. Op de begroting is dat verdeeld in vier jaarschijven van elk 500 MW; de werkelijke projectaanvragen zullen een ander verloop hebben. Mits de SDE voldoet, zal het aantal aanvragen komende jaren toenemen.

Voor wind op land wordt de SDE-bijdage in 2009 opgetrokken naar 9,4 cent, schrijft de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Er wordt uitgegaan van maximaal 830 MW nieuw opgesteld vermgen. Voor wind op zee zal later dit jaar volgens diezelfde brief een tender worden uitgeschreven. Bedragen voor wind op zee zijn niet bekend gemaakt. De brief van EZ en de bijhorende bijlage kunnen hier als pdf worden opgevraagd.