Nieuwsbrief NWEA nummer 58 oktober 2015

De afgelopen maanden laten goed zien dat de Wind versnelt. De discussie over klimaat (Urgenda) alsook CO2 (gas/kolen), Europa (regelgeving MVO) maken duidelijk dat we de doelstelling in het energieakkoord met volle kracht willen halen.

Samenwerken binnen en buiten de keten is hiervoor essentieel, de overheid, gevoed door de politiek, zal alle zeilen bij moeten zetten om de lange doorlooptijd van windprojecten te faciliteren. Gelukkig laat minister Kamp zien dat hij de uitvoering van hernieuwbare energie serieus neemt, al kan het wat mij betreft altijd sneller. Leiderschap is nodig om besluiten te nemen. En wel zo snel als mogelijk.

Met enige zorg zie ik dat de samenleving meer en meer verlamt wordt door versnippering, eindeloos polderen en onderhandeling. Acceptatie en samenbrengen van belangen kan alleen als er ruim vooraf, met gevoel voor trends en hoofd-/bijzaken wordt gekeken naar het geheel van de samenleving. De hoofdzaak is de noodzaak van transitie naar hernieuwbare energie, vastgelegd in Europees en nationaal verband. Wind is in deze transitie zeer belangrijk, tezamen met andere hernieuwbare bronnen als zon, bio-energie en water.

Met de aanname van de Wet Wind op Zee maakt Nederland eindelijk stappen. De komende tenders zijn van essentieel belang om in de ranglijst van Europa op het gebied van hernieuwbare energie te stijgen, we staan namelijk bijna onderaan!

Bij Wind op Land liggen eveneens forse uitdagingen; provincies en gemeenten hebben grote verantwoordelijkheid, de verschillen zijn groot in prestatie. Goed is te zien dat onder andere de opkomst van Wind coöperaties burgers actief betrokken maakt, er wordt gevraagd om Wind! Versnellen doen we samen: politiek, bestuurlijk, met alle commerciële en innovatieve partijen die Nederland rijk is, wees trots en toon leiderschap!

Hans Timmers, voorzitter NWEA

………………………………………………………………………………………

Open Winddag wederom geslaagd!

Goede windcondities, 17 locaties open, meer dan 2250 bezoeker

Op 13 juni openden 17 locaties hun windpark voor publiek. De weersvoorspellingen waren niet direct hoopgevend, maar dat kon de pret niet drukken. Bijna alle locaties werden goed bezocht, veelal door mensen die in de directe omgeving woonden. De bezoekers waren zowel jong als oud.

Net als voorgaande jaren werden op veel locaties allerlei extra activiteiten georganiseerd bij de windmolens. Waarbij je op de ene locatie getrakteerd werd op een kopje koffie en zelfgemaakte appelgebak, waren er andere locaties waar fietstochten uitgezet waren. Natuurlijk was er ook iets te doen voor kinderen, van kleurplaten inkleuren en springkussens tot aan een bezoekje aan het WindLab.

Daarnaast waren er ook bustochten op locaties waarbij bijvoorbeeld een bouwgebied of locatie waar onder andere turbines gepland zijn te zien waren. Soms komt het voor dat mensen hopen naar boven te mogen in de turbine. Dit is echter niet mogelijk in verband met wettelijke veiligheidseisen.

Wel waren de turbines beneden opgesteld voor publiek en kregen mensen ter plekken uitleg over de werking van de turbine, technische feitjes te weten over de turbine en konden zij zien hoeveel de turbine op de desbetreffende dag produceert.

Ook volgend jaar wordt er rond 15 juni, in het kader van de Global Winddag een Open Windmolendag georganiseerd. Medio maart 2016 kunt u op www.nwea.nl meer vinden over deze dag.

………………………………………………………………………………………

Regiobijeenkomsten en een interactieve handleiding Participatie

Omdat het Kernteam Wind op Land wil versnellen om de doelstelling van 6000 MW wind op land in 2020 te kunnen behalen, hebben NWEA, RVO en de VNG een actie opgepakt die ervoor moet zorgen dat gemeenten nog beter over windenergie geïnformeerd raken. Hoe? Door het online beschikbaar stellen van informatie over alle processen die met windenergie te maken hebben worden toegelicht.
Daarnaast organiseren RVO, VNG en NWEA een soort roadshow die “op maat informatie” verstrekt in circa 5 regio’s in Nederland, te beginnen bij Limburg.

Voor deze roadshow en ook voor het in het algemeen toegankelijker maken van informatie over het ontwikkelen van een windenergieproject wordt er een gezamenlijke slag gemaakt in het updaten een aanvullen van de informatie die reeds voorhanden is, zij het versnipperd.

NWEA heeft zich met name gericht op het onderdeel participatie en maakt een interactieve webversie van de Handleiding Participatie die Ecofys en Houthoff Buruma eerder dit jaar gezamenlijk opgesteld hebben. NWEA gaat deze digitale toolkit als “portaal” laten dienen voor het ontsluiten van ervaringen op dit onderwerp om de implementatie van de gedragscode voor ontwikkelaars gemakkelijker te maken. De gehele code kunt u lezen: http://www.nwea.nl/gedragscode-draagvlak-en-acceptatie

…………………………………………………………………………………………

Publicatie ontwerp-Kavelbesluiten voor wind op zee

Deze zomer zijn de allereerste ontwerp-Kavelbesluiten voor wind op zee gepubliceerd; voor de eerste twee Kavels van windgebied Borssele. Dit is een belangrijk product van de nieuwe uitrol van wind op zee. NWEA is vanaf het voortraject betrokken geweest en zat met een afvaardiging van haar leden aan tafel bij EZ en RWS om het concept-ontwerp van deze kavelbesluiten te bespreken waarop NWEA informeel reactie had mogen geven. Daarbij werd op dat moment vooral de zorg omtrent de voorgestelde mitigerende maatregelen m.b.t. ecologie uitgesproken, de mate van specificering en onderbouwing daarvan. Op 17 september heeft NWEA haar formele reactie op de ontwerp-besluiten en het bijbehorende MER ingediend. Een belangrijk punt daarin blijft de wetenschappelijke onderbouwing van de (nu nader gespecificeerde) mitigerende maatregelen. Voor NWEA is het belangrijk dat deze wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief kunnen zijn.