NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie
  • Increase
  • Decrease
  • Normaal

Current Zoom: 100%

Agenda windenergie

Inloggen leden

Premiumleden NWEA:


Sponsorleden NWEA:

 

NWEA tweets

  • RT : Lego begrijpt wat kids van nu nodig hebben om straks toekomst te krijgen: Lego investeert Brits windpark... 12 uur 48 min ago
  • RT : Nederlandse maker van windmolenfunderingen Sif Group stelt beursgang uit https://t.co/ktPo3fE2ke 15 uur 33 min ago
  • RT : Amsterdam wil meer zon- en windenergie. Klimaatfonds steekt twee mln in energie-start-up . https://t.co/Y1AfKIOjdP via 18 uur 43 min ago
  • RT : Als windmolen met een rotordiameter van 100 m bij windkracht 6 op vollast draait, stroomt er ruim 100 ton lucht per... 19 uur 58 min ago
  • RT : Onderzoek: 'Windmolens dichter bij de kust nauwelijks nadelen' - https://t.co/fwg69KsBQ8 Zie ook animatiefoto's 21 uur 38 min ago

NWEA streeft naar meer windenergie

Lees verder >

NWEA telt meer dan 400 leden

Lees verder >

NWEA Offshore GreenDeal

Lees verder >

Publiekscampagne

Lees verder >

NWEA over bestuurlijk akkoord windenergie: 'Rijk en provincies moeten nu doorpakken'

31 januari 2013

Het Rijk en de provincies zijn op 31 januari tot een akkoord gekomen over de aanwijzing van potentiële locaties voor de geplande 6.000 MW wind op land, tot tevredenheid van NWEA.
Met het akkoord liggen er prestatieafspraken tussen Rijk en provincies en een taakstelling per provincie. Daarmee komt er voorlopig een einde aan een langdurige discussie tussen overheden over de ruimte voor windenergie. De onduidelijkheid die daardoor ontstond duurde bijna twee jaar en werkte belemmerend voor de doorgroei van windenergie. Het akkoord biedt de mogelijkheid verloren tijd in te halen. Voorwaarde hiervoor is wel dat Rijk en provincies nu doorpakken en direct medewerking verlenen aan de realisatie van windenergie op de locaties waarover nu alvast overeenstemming is bereikt.  


Alleen zo kan de nationale doelstelling van 6.000 MW voor 2020 nog gehaald worden die nodig is om als Nederland aan de Europese doelen voor duurzame energie te voldoen. Dat Nederland daarbij sterk wil inzetten op wind is niet voor niets: wind op land is een van de goedkoopste vormen van duurzame energie.  


NWEA constateert echter tegelijkertijd dat het akkoord nog niet optelt tot 6.000 MW en er nog geen sprake is van een robuuste opgave, omdat veel van de aangedragen locaties uiteindelijk kleiner zullen uitvallen of zullen afvallen. Met het Rijk is afgesproken dat 6.000 taakstellend is. De provincies moeten volgens het bestuursakkoord uiterlijk december dit jaar de ruim 5.700 MW waarover nu overeenstemming is opnemen in hun ruimtelijke plannen. De provincies hebben daarna nog een paar maanden om de aanvullende ruimte te vinden en deze ook op te nemen in hun ruimtelijke plannen. Om die reden juicht NWEA de voortzetting van de RCR door minister Kamp van Economische Zaken toe.
 
NWEA pleit er  voor om
-de aanvullende locaties om te komen tot 6.000 MW zo spoedig mogelijk aan te wijzen
-mogelijke reservelocaties aan te wijzen vanwege het mogelijk afvallen van locaties; NWEA denkt dat minstens ruimte voor 8.000 MW beoordeeld moet worden om 6.000 MW zeker te kunnen stellen.
-alle bestaande projecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (rcr, projecten groter dan 100 megawatt) bij een dergelijke beoordeling mee te nemen.

NWEA wijst erop dat het ook noodzakelijk is ruimte voor meer dan 6.000 MW wind op land te onderzoeken vanwege de verhoogde landelijke doelstelling voor duurzame energie (van 14% naar 16%). Deze verhoogde doelstelling maakt meer wind op land noodzakelijk dan tot nu in het beleid vastligt.
Rijk en provincies hebben daarover afgesproken in gesprek te gaan over de invulling van de verhoogde doelstelling; de extra noodzakelijke locaties voor wind op land zullen ook opgenomen moeten worden in de provinciale ruimtelijke plannen.
De verhoogde doelstelling en het feit dat er extra locaties nodig zullen blijken te zijn omdat er ook  locaties zullen afvallen, betekent volgens NWEA ook onvermijdelijk dat bestaande projecten die op dit moment niet zijn opgenomen in de bestuursafspraak, alsnog in beeld zullen komen.
De windenergiesector wil graag met de overheden in overleg om samen te beoordelen welke acties nodig zijn om nu door te kunnen pakken.


Verdere informatie
Op de website van de Rijksoverheid is een bericht te lezen over het akkoord tussen Rijk en provincies.
De afspraken zelf en de brief die door de ministers aan de Tweede Kamer is verstuurd, zijn onderaan deze pagina als pdf op te vragen.

BijlageGrootte
Brief aan Tweede Kamer afspraken Rijk en provincies wind op land 31 jan13.pdf48.03 KB
Afspraken Rijk en provincies wind op land jan13.pdf1.57 MB

NWEA Secretariaat

Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
tel. 030-2316977
e-mail: info@nwea.nl

Nieuws feed NWEA

   

   

Nieuwsbrief

Laat uw e-mailadres hier achter om u in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief