Zeer ernstige en ongenuanceerde beschuldiging NLVOW richting SER

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) hebben op 9 maart aangekondigd een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman over de informatievoorziening van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Borgingscommissie Energieakkoord.

In 2013 hebben meer dan veertig maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid in SER-verband een akkoord gesloten over duurzame energie. Met deze klacht beschuldigen de NLVOW en het NKPW de SER en de Borgingscommissie van dit akkoord van het verspreiden van onjuiste, onvolledige en tendentieuze informatie. Dit is een zeer ernstige en ongenuanceerde beschuldiging, vindt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).

De NLVOW pretendeert vanuit een neutrale opvatting over windenergie de belangen van omwonenden van windmolens te behartigen. Deze klacht maakt volgens NWEA duidelijk dat de NLVOW geen neutrale houding ten opzichte van duurzame windenergie bezit.

NWEA roept de NLVOW en het NKPW op om vanuit een brede maatschappelijke context de energietransitie mede vorm te geven. Op de korte termijn betekent dit aansluiting bij de Energiedialoog en de discussie over de nieuwe Omgevingswet.

NWEA vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om in de lokale context de juiste balans te vinden tussen de weerslag van windmolens op de leefomgeving en het maatschappelijk breed gedeelde streven van meer duurzame energie om klimaatverandering tegen te gaan.