• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Uitspraak NMa-DTe: Netbeheerders mogen blindstroomverbruik niet in rekening brengen

Uitspraak NMa-DTe: Netbeheerders mogen blindstroomverbruik niet in rekening brengen

Deze zomer heeft de NMa-DTe uitspraak gedaan in een geschil tussen een windpark exploitant en ENECO Netbeheer. De netbeheerder mag geen (schade)vergoeding voor blindstroomverbruik in rekening brengen bij producenten, die zijn aangesloten op middenspanning (MS‑net).

Als gevolg van deze uitspraak kunnen windturbine exploitanten, die onterecht een vergoeding hebben betaald voor het gebruik van blindstroom, deze met terugwerkende kracht vanaf 13 september 2004 terugvorderen van de netbeheerder.

Waarover ging het geschil?

Ten eerste: Mag een netbeheerder van een windmolenexploitant, aangesloten op het MS‑net, verlangen dat elektriciteit wordt ingevoed op het net met een arbeidsfactor 1,0?

Ten tweede: Brengt de netbeheerder op de juiste wijze het tarief voor blindenergie in rekening?

NMa-DTe stelde de netbeheerder in het gelijk ten aanzien van de eerste vraag. De netbeheerder mag verlangen dat geproduceerd wordt met een arbeidsfactor 1,0.

Ten aanzien van de tweede vraag stelt de NMa-DTe dat op grond van afdeling 3.9 van de TarievenCode enkel aan verbruikers en niet aan producenten een blindenenergietarief in rekening mag worden gebracht.

Aangezien blindlast niet per energierichting wordt gemeten, dienen netbeheerder en producent een redelijke verdeling van de gemeten blindlast tussen afname en productie overeen te komen. NMa‑DTe bevestigde dat over de blindlast, die wordt veroorzaakt tijdens de invoeding, géén vergoeding voor blindenenergie hoeft te worden betaald.

ENECO stelde zich op het volgende standpunt: Wanneer tijdens de levering van elektriciteit aan het net, de cos phi niet gelijk is aan 1 en dus blindenergie uit het net wordt opgenomen, brengt ENECO dit blindenergie verbruik in rekening.

ENECO baseerde zich daarbij op het door NMa-DTe vastgestelde tarief voor blindverbruik voor verbruikers in dezelfde categorie.

De TarievenCode kent echter geen tarief voor blindstroom verbruik voor producenten. ENECO bevestigde dit. Maar volgens ENECO moeten wanneer afgeweken wordt van een cos phi = 1 hieraan financiële consequenties voor de producent verbonden zijn.

Volgens ENECO moet de producent óf de opgegeven cos phi nakomen óf betalen voor het extra blindverbruik.

Standpunt windpark exploitant

De windturbine exploitant bracht hiertegen in dat haar windturbines staan ingesteld op een cos phi = 1. De producent doet haar best om technisch te voldoen aan de cos phi = 1,0.

De afwijkingen zijn dusdanig marginaal dat de arbeidsfactor praktisch gelijk aan 1,0 is.

De producent betwist niet dat ENECO een arbeidsfactor mag vaststellen. Maar een constante arbeidsfactor van 1,0 is technisch niet haalbaar.

Standpunt ENECO

ENECO heeft op grond van de NetCode de arbeidsfactor (cos phi) voor alle afnemers vastgesteld op 1,0. Een producent, die zich hieraan houdt, gebruikt volgens ENECO geen blindenergie en hoeft hier dus ook niet voor te betalen.

De producent, die in ernstige mate afwijkt van de afgesproken cos phi, schiet volgens ENECO tekort. In dat geval is volgens ENECO een schadevergoeding “redelijk”.

Beoordeling van het geschil

De TarievenCode beschrijft uitputtend welke kosten netbeheerders bij aangeslotenen in rekening mogen brengen. Per soort tarief is in de TarievenCode bepaald waarover het tarief mag worden berekend en bij wie het tarief in rekening mag worden gebracht.

Daarom is het volgens NMa-DTe niet toegestaan dat een netbeheerder meer of verdergaande tarieven aan aangeslotenen oplegt, dan waarin TarievenCode voorziet.

Dit systeem laat volgens NMa-DTe ook niet toe dat een netbeheerder op grond van een andere wettelijke grondslag, zoals wanprestatie, een schadevergoeding voor blindverbruik in rekening brengt bij andere categorieën aangeslotenen, dan waarin de TarievenCode voorziet. Zoals in dit geval bij een producent.

Naast de uit de wet voortvloeiende voorwaarden kunnen in de contractfase door de netbeheerder algemene voorwaarden tegen aangeslotenen worden ingeroepen. Deze voorwaarden kunnen door NMa‑DTe op grond van artikel 26a van de Elektriciteitswet op redelijkheid worden getoetst.

Door ENECO wordt een (schade-)vergoeding voor blindstroomverbruik in rekening gebracht bij een producent, die is aangesloten op het MS‑net,. Partijen zijn het over eens dat de TarievenCode daarin niet voorziet. Dit is in strijd met de Elektriciteitswet.

In haar conclusie stelt NMa-DTe dat het betreffende artikel uit de Tarieven- en Vergoedingsregeling Elektriciteit 2006 van ENECO buiten toepassing moet blijven omdat het strijdig is met de Elektriciteitswet.

Volgens NMa-DTe voorziet de Elektriciteitswet in voldoende mate in andere mogelijkheden voor netbeheerders om op te komen voor hun financiële belangen. Zo kunnen netbeheerders (in tegenstelling tot producenten) voorstellen voor tarieven en tariefstructuren doen. Eventuele tekortkomingen in de TarievenCode kunnen zo op initiatief van de netbeheerders worden gerepareerd.

Op grond van deze overwegingen heeft de NMa-DTe de windparkexploitant in het gelijk gesteld.