• Home
  • Actueel
  • Blog
  • Opinieartikel: Nederland moet inzetten op windenergie op zee

Opinieartikel: Nederland moet inzetten op windenergie op zee

In het Financieel Dagblad is een opinieartikel gepubliceerd van NWEA en het TKI Wind op Zee over het belang van offshore wind. Dit artikel 'Nederland moet in belang van economie en milieu volop kiezen voor windenergie' is geschreven vanwege de gesprekken binnen de SER over een nationaal energieakkoord.

NWEA en het TKI vinden dat de deelnemers aan die gesprekken duidelijk ook moeten kiezen voor wind op zee. Sowieso zijn alle duurzame energie-technieken nodig om aan 16% duurzame energie in 2020 te kunnen komen.

Het artikel wijst er ook op dat inzetten op wind op zee een positieve bijdrage levert voor de Nederlandse economie en het aantal banen: de directe werkgelegenheid en omzet kunnen vervijfvoudigen als er een thuismarkt op gang komt. Bovendien ontstaan er ook buiten de sector wind op zee veel lokale banen. 'Onderzoek leert dat de Nederlandse offshorebedrijven meer zullen investeren bij gezonde thuismarkt', luidt de onderkop in het FD.

Hieronder de door NWEA en TKI-Wind op Zee aangeleverde tekst. Deze wijkt enigszins af van de tekst zoals uiteindelijk in het FD van 21 mei 2013 is gepubliceerd.

SER Energie-akkoord cruciaal voor banengroei offshore windsector

Sinds januari wordt in de Sociaal Economische Raad onderhandeld over de omslag naar schone energie in Nederland; dat moet resulteren in een Nationaal Energieakkoord. Het kabinet legde bij de SER-deelnemers de vraag neer hoe we in Nederland in 2020 16% duurzame energie kunnen opwekken. Brancheorganisaties, vakbonden, milieuorganisaties als Natuur & Milieu en Greenpeace en de overheid hopen nog voor de zomer een akkoord te sluiten hoe die ambitie kan worden ingevuld. De Nederlandse offshore windsector ziet grote kansen om een bijdrage te leveren die gunstig uitpakt voor het milieu én de economie. Want offshore windenergie kan voor veel directe en indirecte banen zorgen.

Om de 16% te halen, moeten alle zeilen bijgezet worden. Geen techniek kan onbenut blijven. Sowieso is wind één van de grote peilers van duurzame energie; wind op land en op zee kunnen in 2020 samen goed zijn voor 40% de doelstelling. Een flink deel van de ambitie zal op zee gerealiseerd moeten worden. In een Green Deal met de overheid heeft de offshore windsector afgesproken tussen nu en 2020 de kostprijs van offshore wind met minstens 40% omlaag te brengen. Het Topsectorenbeleid op het gebied van energie daagt hier ook aan bij. Dan is de noodzakelijke overheidsbijdrage – de onrendabele top in beleidsjargon - voor wind op zee gezakt naar minder dan 5 ct/kwh.

Commitment overheid zorgt voor banen

Demonstratieparken en innovatie moeten deze kostprijsverlaging op weg helpen, maar daar moet wel commitment van de overheid tegenover staan: noodzakelijke wet- en regelgeving voor ruimtelijk beleid moet snel ingevoerd worden en er moet binnen de beschikbare stimuleringsmiddelen geld apart worden gezet voor de echte bouw van offshore windparken, zodat de branche investeringszekerheid heeft en kan doorpakken. Bovendien is het cruciaal dat de overheid garandeert dat er kabels tussen de parken en het vaste land gaan komen. Een stopcontact op zee, waaraan alle energiegebruikers bijdragen aan de kosten is hierbij essentieel . Net zoals dat nu op land voor een elektriciteitscentrale gebeurt.

Als de SER-onderhandelingen resulteren in volle inzet op Wind op Zee, biedt dit Nederland met haar sterke offshore sector, industrie, kennisinstellingen en uitstekende havens grote economische mogelijkheden. Een excellente kans om de economische groei op gang te krijgen. Als nu de juiste keuzes worden gemaakt, zal dit een enorme impuls zijn voor de offshore windsector.

Dat blijkt ook weer uit een nieuw onderzoek naar de branche van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ). Daaruit blijkt dat de Nederlandse offshore bedrijven meer zullen durven investeren als ze een gezonde thuismarkt hebben. De technologische kennis en expertise die ze daardoor opdoen en de ontwikkeling van nieuw materieel hebben weer een positief effect op de internationale concurrentiepositie van de bedrijven. Dat leidt tot een flinke toename in werkgelegenheid in de sector. Bovendien ontstaan er ook buiten de sector wind op zee veel lokale banen. Die lokale werkgelegenheid ontstaat dus alleen bij een goede thuismarkt.

Politiek moet kiezen voor kansen

Mooie vooruitzichten, constateren vertegenwoordigers uit de sector, maar het is nu wel zaak dat de politiek er vol voor gaat. Nederlandse bedrijven worden in het buitenland minder serieus genomen als ze thuis geen ervaring kunnen opdoen. Nederland kan het zich niet veroorloven dat de Nederlandse offshore sector in al zijn breedte het aflegt tegen buitenlandse partijen die in eigen land wél een stevig fundament kregen. De Nederlandse offshore windsector telt nu ongeveer 2000 volletijdsbanen en kent een omzet van meer dan een miljard euro per jaar.

Veel van het werk wordt verricht bij buitenlandse projecten. De directe werkgelegenheid en omzet kan vervijfvoudigen als er een thuismarkt op gang komt, bleek eerder uit onderzoek door NWEA en Ecofys. En dat heeft een uitstraling naar de brede offshore sector.

Niet alleen de toekomst van duurzame energie staat daarom op het spel, maar ook de toekomst van de offshore (wind)sector. Essentieel is een gestage, continue doorgroei van offshore wind, ook voor kostprijsreductie. Investeringszekerheid is niet gediend bij wisselend (overheids)beleid. De uitkomst van de SER-onderhandelingen zal doorslaggevend blijken.

Kiest Nederland voor de realisatie van 5000 MW wind op zee rond 2020 en werkt iedereen daaraan mee, dan kan ons land straks beschikken over een bloeiende en internationaal vooroplopende offshore windsector met alle economische voordelen van dien. Wij roepen de partijen bij de SER-onderhandelingen op krachtig te kiezen voor offshore wind, juist ook om kansen voor onze economie te grijpen.

Ernst van Zuijlen, directeur Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ)
Ton Hirdes, directeur Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)

 

Quotes uit het onderzoek ‘Het belang van een Nederlandse offshore wind thuismarkt. Een aantal argumenten, meningen en bedrijfservaringen’, door ir. K. Hertogs (BLIX Consultancy) voor TKI Wind op Zee april 2013 (te vinden op: TKi-windopzee.nl.

“(…) Bij een continue vraag is het voor een productiebedrijf haalbaarder om tegen een lagere prijs te produceren en leveren. Een offshore wind thuismarkt die zorgt voor een continue ontwikkeling en bouw van offshore windparken draagt daarmee bij aan kostprijsreductie” (A. van Oord, commercieel manager Offshore Wind, Van Oord).

“Offshore wind creëert veel indirecte werkgelegenheid, maar juist die indirecte banen ontstaan vooral in landen waar een offshore thuismarkt is. Bijvoorbeeld in Duitsland zie je dat de offshore windsector voor banen door het hele land zorgt, niet alleen aan de kust” (D. Elsevier van Griethuysen, R&D manager, Ballast Nedam).

“(…) Een grotere thuismarkt in Nederland zal de kans bieden aan buitenlandse bedrijven de voorwaarde te stellen dat zij in Nederland een deel van hun bedrijfsactiviteiten vestigen. Deze voorwaarde wordt steeds meer gesteld in de grotere offshore wind markten, zoals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk” (A. Smulders, CEO, Smulders Groep),